Части речи

Slovné druhy

 

Части речи – это лексико-грамматические классы слов, характеризующиеся по:

 

· общности грамматического значения (например, значениею предметности, признака, действия, и т.д.),

· морфологическим признакам (как род, число, падеж, наклонение, время и т.д.),

· общности словоизменений (способности слов склоняться, спрягаться и т.д.),

· синтаксической роли (т.е. типичной роли слов в словосочетании и предложении).

 

Части речи предметом изучения морфологии.

 

 

Slovné druhy sú lexikálno-gramatické triedy slov, pre ktoré sú charakteristické:

 

·  jednota gramatického významu (napríklad význam predmetnosti, príznaku, deja a i.),

· morfologické príznaky (rod, číslo, pád, spôsob, čas a i.),

·  jednota ohýbania (schopnosť slov skloňovať sa, časovať sa a i.),

· syntaktická úloha (úloha slov v slovnom spojení a vete).

 

Slovné druhy sú predmetom štúdia morfológie.

 

 

 

Классификация частeй речи

 

В морфологической системе современного русского языка выделяются:

 

A. Самостоятельные части речи

 имя существительное;

 имя прилагательное;

местоимение;

имя числительное;

глагол;

наречие;

 

B. Служебные части речи

предлог;

союз;

частица;

 

C. Mеждометия

 

 

V morfologickom systéme súčasného ruského jazyka sa vyčleňujú:

 

A. Plnovýznamové slovné druhy

podstatné meno;

prídavné meno;

zámeno;

číslovka;

sloveso;

príslovka;

 

B. Neplnovýznamové  slovné druhy

predložka;

spojka;

častica

 

C. Citoslovcia

 

 

 

Cамостоятельные слова могут выступать в речи без служебных, а служебные без самостоятельных формировать предложение не могут.

 

Имя существительное,  имя прилагательное,  местоимение,  имя числительное,  глагол  - это  изменяемые слова.

 

Hаречие, предлог, союз, частица, междометие  - это неизменяемые слова.

 

 

Plnovýznamové slová môžu v reči vystupovať bez neplnovýznamových, ale neplnovýznamové bez plnovýznamových nemôžu tvoriť vetu.

 

Podstatné meno, prídavné meno, zámeno, číslovka, sloveso sú ohybné slová.

 

Príslovka, predložka, spojka, častica, citoslovce sú neohybné slová.

 

 

 

Характеристика частeй речи

 

Имя существительное – часть речи, обозначающая предмет и отвечающая на вопросы: кто? что? Различаются по родам и изменяются по падежам и числам. Бывают одушевленные (рабочий) и неодушевленные (телевизор).

 

Podstatné meno – slovný druh, označujúci predmet a odpovedajúci na otázky kto? čo? Odlišujú sa v  rode a menia sa v pádoch a číslach. Sú životné (robotník) a neživotné (televízor).

 

Имя прилагательное – часть речи, обозначающая признак предмета и отвечающая на вопросы: какой? какая? какое? какие? Изменяется по родам, числам и падежам. Бывают:

 

Качественные прилагательные - белый, быстрый.

Относительные прилагательные  - дрeвний, железный.

Притяжательные прилагательные  - отцов, сестрин.

 

 

Prídavné meno – slovný druh, ktorý označuje príznak predmetu a odpovedá na otázky aký? aká? aké? akí?  Mení sa v rodoch, číslach a pádoch. Sú:

 

Akostné biely, rýchly.

Vzťahové starodávny, železný.

Privlastňovacie – otcov, sestrin.

 

 

 

Имя числительное – часть речи, обозначающая количество предметов, порядок предметов при счете и отвечающая на вопросы: сколько? который? Бывают:

 

Количественные числительные - два, четырнадцать.

Порядковые числительные - второй, четырнадцатый.

Cобирательныe числительныe - двое, трое.

 

 

Číslovka – slovný druh, ktorý označuje množstvo predmetov, poradie pri výpočte a odpovedá na otázky koľko? ktorý?  Mení sa v rodoch, číslach a pádoch. Sú:

 

Základnédva, štrnásť.

Radové druhý, štrnásty.

Hromadnédvoje, troje.

 

 

 

Местоимение – часть речи, указывающая на лицо, предмет или признак, но не называющая их. Местоимения бывают:

 

Личные - я, мы, ты.

Возвратное - себя.

Притяжательные - мой, наш, твой.

Вопросительно-относительные - кто, что, который.

Указательные - этот, тот, такой, таков, столько.

Определительные - весь, каждый, иной.

Отрицательные - никто, ничто, никакой.

Неопределенные - некто, нечто, некоторый.

 

 

Zámeno – slovný druh, označujúce osobu, vec, alebo príznak, ale nepomenúva ich. Zámená  sú:

 

Osobné ja, my, ty.

Zvratné sa.

Privlastňovacie môj, náš, tvoj.

Vzťažno-opytovacie – kto, čo, ktorý.

Ukazovacie tento, ten, taký.

Určovacie celý, každý, iný.

Záporné nikto, nič, nijaký.

Neurčité - niekto, niečo, niektorý.

 

 

 

Глагол – часть речи, обозначающая действие или состояние и отвечающая на вопросы: что делать? что делает? что делал? что будет делать? Имеет признаки вида, залога, лица, числа, времени, наклонения. Формы глагола:

 

Инфинитив – бежать, спать, читать.

Причастие:

Действительное причастие - читающий ученик.

Страдательное причастие - брошенный камень.  

Деепричастие – говорил, глядя в глаза.

 

 

Sloveso – slovný druh, ktorý označuje dej alebo stav a odpovedá na otázky čo robiť? čo robí? čo robil? čo bude robiť? Má príznak  vidu, slovesného rodu, osoby, čísla, času, spôsobu. Tvary slovesa:

 

Neurčitok – bežať, spať, čítať.

Príčastie:

Činnéčítajúci žiak.

Trpnéhodený kameň.

Prechodníkhovoril, pozerajúc do očí.  

 

 

 

Наречие – часть речи, обозначающая признак действия, качества или предмета и отвечающая на вопросы: как? когда? почему? где? - медленно, вчера, так, никогда.

 

 

Príslovka – slovný druh, ktorý vyjadruje príznak deja, vlastnosti alebo predmetu a odpovedá na otázky ako? kedy? prečo? kde? – pomaly, včera, tak, nikdy.

 

 

 

Предлог  –   часть речи, соединяющая слова - в, к, с, на, из, у.

Predložka  – slovný druh, ktorý spája slová  - v, k, s, na, z, pri.

 

 

 

Союз – служебная неизменяемая часть речи, соединяющая члены предложения или части сложного предложения. Бывают:

 

Сочинительные союзы - и, а, или, тоже.

Подчинительные союзы - когда, чтобы, потому что, благодаря тому что.

 

 

Spojka – slovný druh, ktorý spája časti vety alebo časti súvetia. Sú:

 

Priraďovacie a, ale, alebo, tiež.

Podraďovacie keď, aby, pretože, vďaka tomu, čo.

 

 

 

Частица – служебнoе словo, придающeе дополнительные смысловые или эмоциональные оттенки предложениям и отдельным словам - кое, пусть, ведь, ли.

 

Častica – neplnovýznamové slovo, ktoré slúžia na doplnenie významových alebo emociálnych odtienkov vety a jednotlivých slov - hoci, nech, veď, či.

 

 

 

Междометиe - это неизменяемoе словo, обозначающие эмоции, волеизъявления,  формулами речевого общения, звуки - ах, черт побери, стоп, спасибо.

 

Citoslovce – je nemenné slovo, ktoré označuje emócie, vôľové prejavy, formulácie rečovej komunikácie, zvuky  - ach, čert to ber, stop, ďakujem.

 Zopakujte si:
1. Что это части речи?
2. Какaя классификация частeй речи?
3. Дайте характеристикy частeй речи.


Použitá literatúra:
1. Svetlík, J. a kol.: Príručná gramatika ruského jazyka, SPN, Bratislava 1974
2. Glendová, V.: Ruský jazyk pre 9. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002.