Charakter  je jadro našej osobnosti, ktorým sa prejavujeme vo vzťahu k sebe samému, k práci, k ľuďom, hodnotám a k ideálom.

Termínom charakter sa označuje tá časť osobnosti, ktorá umožňuje riadiť konanie človeka podľa spoločenských, najmä podľa morálnych požiadaviek. Charakter je úzko spätý s ostatnými zložkami osobnosti, najmä s temperamentom.

 

Charakter sa prevažne formuje pôsobením výchovy a ďalších spoločenských vplyvov. Je to zložitý celok, v ktorom môžeme rozlíšiť väčší počet zložiek. Patrí k nim hlavne vzťah k ľuďom, vytrvalosť a odolnosť voči záťažiam, kontrola a regulácia temperamentných vlastností, sebahodnotenie, svedomie, spoločenské postoje a svetonázor.

 

Charakterové črty sa hodnotia podľa týchto hľadísk:

  1. vzťahy človeka k sebe samémusem patria vlastnosti – skromnosť, sebavedomie, hrdosť, márnomyseľnosť, domýšľavosť, kritickosť

  2. vzťahy človeka k iným ľuďomvlastnosti, ktoré vyplývajú zo sociálneho kontaktu – slušnosť, ohľaduplnosť, aktivita, ochota, pasivita, hrubosť, pretvárka, pokrytectvo, úlisnosť, zbabelosť

  3. vzťahy k práci vlastnosti, ktorými sa hodnotí pracovný výkon – vytrvalosť, lenivosť, povrchnosť, svedomitosť, zmysel pre povinnosť, dochvíľnosť

  4. vzťahy k spoločnosti zodpovednosť, statočnosť, čestnosť, obetavosť

 

Významnú úlohu pri formovaní charakterových vlastností má vôľa. Charakterové vlastnosti sa formujú najmä prekonávaním ťažkostí, preto sa neľakajme náročných cieľov už pri ich zadávaní. Vynaložme maximálne úsilie, aby sme ich splnili a prekonali všetky ťažkosti.

 

 

Dobrý človek

 Každý má pre toto slovné spojenie vlastnú definíciu. Ten, kto pomáha druhým, Ten, kto má dobré úmysly, Ten, kto je sám sebou. Určite poznáte niekoho, koho považujete za dobrého človeka a koho za jeho “dobrotu” obdivujete. Ale koľkí z vás považujete za dobrých ľudí samých seba?