Medzinárodné vzťahy boli po prvej svetovej vojne urovnané sústavou mierových zmlúv nazvaných po najdôležitejšej z nich – mierovej zmluve s Nemeckom podpísanej v júni 1919 na zámku vo Versailles. Nemecko stratilo všetky kolónie a v Európe antiskola.sk osminu územia, dvanástinu obyvateľstva v porovnaní s rokom 1912. Cieľom konferencie bolo previesť výskum územne zmeny v prospech víťazných štátov.
Versaillský mier bol výsledkom jednak vojenskej porážky Nemecka, ktoré vojnu rozpútalo, jednak kompromisom medzi Francúzskom, Anglickom a USA. Alsasko a Lotrinsko boli vrátené Francúzsku, hranica s Poľskom bola stanovená viac-menej na etnickom princípe a sčasti podľa plebiscitu. Sársko bolo na 15 rokov zverené po správu Spoločnosti národov, jeho uhoľné bane pripadli Francúzsku. Sársko bolo na 15 rokov pod správou Spoločnosti národov, doly pripadli Francúzsku. V zemi bola zrušená všeobecná branná povinnosť, armáda bola obmedzená na 100 tisíc mužov. Nemecko bolo povinné platiť vysoké dane zhruba 20 miliárd mariek. Nemecko nemalo povolené vojenské loďstvo. David Loyd George a prezident USA Woodrow Wilson nechceli, aby Nemecko zostalo príliš oslabené a ponížené a, naopak, Francúzsko príliš posilnené. Wilson sa domnieval, že mier v Európe sa nedosiahne drastickými trestami pre Nemecko, ale prijateľnými podmienkami, ktoré by veľkej časti Nemcov uľahčili stotožniť sa s novým európskym poriadkom. Versaillská zmluva takto nebola ani dostatočne tvrdá, aby znemožnila novú nemeckú agresiu, ani dostatočne veľkorysá, aby zmierila porazený národ s jeho novým postavením. Neúnosnými reparáciami nemecký národ ponížila a prispela tak k posilneniu nemeckého revanšizmu. Nemecký priemysel pritom, aj napriek svojmu oslabeniu, zostal potencionálnou základňou imperialistických výbojov. Z celého versaillského mieru s poľskou hranicou, ktorá zodpovedala etnickému princípu ďaleko presnejšie než predvojnové hranice. Pravda, aj Poliaci sa teraz revanšovali za germanizáciu svojej menšiny v nemeckom cisárstve vyhnaním 900 000 Nemcov. Mierová zmluva s Rakúskom v Nemecku v roku 1919 potvrdilo zánik monarchie. Časť územia na juhu pripadla Taliansku, vznikli slobodné nastupujúce štáty, bol však zákaz spojeniu Rakúska s Nemeckom. Bulharsko so zmluvou v Neuilly sa zrieklo veľkej časti svojho územia v prospech Rumunska, Juhoslávie a Grécka. So zmluvou s Maďarskom v Triatlonu stratilo Maďarsko 70% svojho bývalého územia: Slovensko a Zakarpatská Ukrajina pripadla Československu, Rumunsku Sedmohorsku a §ntiskola.sk časť Benátkou. USA sa opierala o svoju ekonomickú a finančnú a finančnú prevahu. Woodrow Wilson presadzoval vytvorenie Spoločného národa, ktorý mal riešiť všetky problémy jednaním. K vyriešeniu medzinárodných sporov potom bol zriadení rozhodovací súd v Haagu. Versaillská zmluva vytvorila vo svete blok porazených a víťazstiev. Porazení hľadali postupne cesty, ako sa svojich záväzkov zbaviť a ako redukovať versaillské dohody. Víťazí sa snažili versaillský systém, a tím i svoju politickú prevahu vo svete udržať. Vedľa Ruska boli odstránené 3 ďalšie monarchie – nemecká, rakúsko-uhorska, turecká a zmeny v republike. V mnohých krajinách sa dosiahlo národné oslobodenie a zápas za politickú nezávislosť. USA vyrástlo v hlavnú svetovú veľmoc. Ľudia ktorí sa často cítili byť zradení alebo podrazení stratili ilúziu a vieru v čokoľvek čo bola reakcia na hrozné zážitky nezmyselného zabíjania, v zákopoch, a zážitky tých ,ktorí sa ťažko dokázali opäť vrátiť do reálneho života. Významným výsledkom mierových jednaní bol apríl 1919. Činnosť bola zahájená začiatkom roku 1920. Cieľom bolo udržať trvali svetový mier. Prostriedky ktorými mohla táto inštitúcia zasahovať, bola arbitráže politické a morálne sankcie a počítalo sa i s sankciami hospodárskymi. Malé štáty boli síce formálne rovnoprávne, ale anti§kola.sk ich vplyv na svetovú politiku bol nepatrný. Táto organizácia mohla len ťažko splniť sotva túžby pre večný mier a spoluprácu. Predsa ich vznik požadovať za výraz vedomia stále tesnejšieho spojenia spoločných záujmov jednotlivých zemí potreby budovať systém medzinárodných vzťahov na nových princípov.