- ovplyvnili spoločenské a politické pomery

- v rokoch 1945 . 1948 pôsobí .skupina 42., ktorú tvorili spisovatelia a výtvarníci

- z tejto skupiny vychádza surrealistická skupina s názvom RA

- hlavný predstaviteľ je Ludvik Kundera

- delenie: a) socialistický realizmus

b) literatúra po roku 1968

c) literatúra konsolidácie v 70.- tych rokoch

d) literatúra 80., 90.- tych rokov a. po súčasnosť

- patria sem veľké osobnosti: FRANTI.EK HRUBÍN

BOHUMIL HRABAL

MILAN KUNDERA

IVAN KLÍMA

PAVEL KOHOUT

František Hrubín

(1910 . 1971)

- básnik, prozaik, dramatik

- jeho najvýznamnej.ie dielo:

ROMANCA PRE KRÍDLOVKU

- vrcholné dielo

- napísané roku 1962, bolo aj sfilmované

- lyricko- epická skladba

- dej sa odohráva v ju.ných Čechách

- je to príbeh chlapčenskej lásky, ktorý má 20 rokov- je veľmi nesmelý, bláznivo .ivý, úprimný

a romantický

- zaľúbi sa do Teriny- má 15 rokov, jej rodičia sú kolotočiari, .ijú v maringotkách,

premiestňujú sa

- Terina je naivná, citlivá, bezprostredná

- chlapec (sám autor) po prvýkrát tú.i po erotickom splynutí

- má 2 príle.itosti:

1.) Terina- ne.ťastne .ťastná láska, lebo ich stále sleduje Viktor od

kolotoča, ktorý si chce Terinu vziať za .enu

2.) Tomka- vyzývavá, prudká, vá.nivá dedinčanka

- záver: po rokoch Franti.ek stretáva Viktora, oznamuje mu, .e Terina umrela; idú na jej hrob

55

Bohumil Hrabal

(1914 . 1999)

- jeho diela: POSTŘI.INY

OSTRO SLEDOVANÉ VLAKY

FÁBITEILA - zbierka

- plná poetičnosti

SLÁVNOSTI SNĚ.ENEK

POSTŘI.INY

- román, 1970

- novelist. próza

- odohráva sa za prvej republiky

- silná autobiografia

- spomína na matku a bláznivého strýka Pepína

- postavy- renesančné, nemajú predsudky, nekonvenčné, výstredné a veľmi realistické

-

VÁCLAV HAVEL

- absurdná dráma

ZÁHRADNÁ SLÁVNOSŤ

- na začiatku 60.- tych rokov v Československu

- zobrazená klasická česká rodina strednej vrstvy

- do ničoho sa neplietli, neprejavovali svoj názor

- a. na ich syna Petra, ktorý sa stal čiernou ovcou rodiny

- je to hra o .ivote, byrokracii v bývalom ČS

- človek sa prispôsobil daným podmienkam- potom mô.e urobiť veľkú kariéru, i keď je gauner

- hra je nadčasová

LUDVIK VACULÍK

- po roku 1968 bol v emigrácii ( Kanada)

- po roku 1989 sa vrátil do Čiech

- vydal svoj denník

ČESKÝ SNÁR

- hovorí o rokoch konsolidácie v ČS- od roku 1970- 1980

- má formu denníku

- v.etky postavy sú z českého disentu- P.Pikhard, O. Klíma, V. Havel, ...

56

MILAN KUNDERA

- musel odísť do exilu (Francúzsko- Kanada)

NEZNESITEĽĽAHKOSŤ BYTIA:

- politická satira

- mnohovýznamový filozofický román

- vracia sa do roku 1968

- vstup var.avskej zmluvy u nás, emigrácia ľudí, emigračné prostredie na Západe

- sú to osudy 2 man.elských párov-

1.) osud českého lekára, chirurga Tomá.a- je to rozvedený mu. v stredných rokoch Don

Juan . vyhľadával erotické dobrodru.stvá, osudovo spojený s ča.níčkou Terezou

- po roku 1968 sa dostal do problémov- napísal do literárneho časopisu svoj názor

a so svojou druhou .enou Terezou musel emigrovať do .vajčiarska, ale Tereza sa

nevedela prispôsobiť emigrácii, preto sa s ňou Tomá. vracia

- len.e po návrate stále nechcel odvolať svoje názory, preto sa musel vzdať miesta

chirurga- dali ho do zdravotníckeho strediska, odtiaľ ale musel odísť, neskôr

pracoval ako umývač okien, ako .ofér v JRD

- presťahovali sa na dedinu, obaja náhle zomierajú pri havárii nákladného auta

2.) Sabina- česká maliarka, veľmi silný typ bez morálnych zábran

- jedna z mileniek Tomá.a, nie je schopná nájsť si trvalý vzťah a .ivotnú rovnováhu

- po roku 1968 u.la do Zurichu so svojím milencom

- je neschopná prispôsobiť sa Západu a ne.la tu novú prázdnotu

- odi.la zo .vajčiarska do New Yorku, Kanady

- hlavná my.lienka- o hľadaní zmyslu .ivota- je to pocit človeka v trvalom ohrození

- ťažko sa číta. lebo naraz čítame niekoľko rozprávačských línií