Najdôležitejšou obchodnou podmienkou je cena. Okrem nej veľkosť predaja ovplyvňujú aj ďalšie obchodné podmienky ako sú rabaty, dodacie podmienky, platobné podmienky a financovanie odbytu.


 

CENOVÁ POLITIKA

 


Cenová politika je proces tvorby cien a ich pružné prispôsobovanie zmeneným podmienkam na trhu.


Základom podnikania je správne stanovenie ceny produktu. Ak je cena veľmi vysoká, spotrebitelia o nákup produktu nemajú záujem. Naopak, veľmi nízka cena sa nepriaznivo prejaví na zisku a vzbudzuje nedôveru spotrebiteľov ohľadom kvality produktu.


Rozhodujúcimi oblasťami cenovej politiky sú:

 

  • výber vhodnej metódy tvorby ceny,

  • pružná diferenciácia cien.


 

Základné metódy tvorby ceny:

 

 

  • podľa nákladov

  • podľa dopytu

  • podľa konkurencie 

Tvorba ceny podľa nákladov

 

 

Pri tvorbe ceny podľa nákladov sú náklady dolnou hranicou výšky ceny. Ak výrobca predáva výrobky za cenu nižšiu ako sú náklady dosiahne stratu.


Pri tvorbe ceny podľa nákladov rozlišujeme analytickú a prirážkovú metódu.

 


Analytická metóda - pri tejto metóde podnik určí minimálnu cenu – spodný limit, pri ktorej nedosahuje zisk ani stratu. Metóda je založená na analýze nulového bodu /bod zvratu/. Výrobca zistí, pri akom predanom množstve sa budú celkové výnosy rovnať celkovým nákladom. Vtedy podnik dosiahne nulový bod.

 

Minimálna cena = (celkové fixné náklady : daný objem výroby) + variabilné náklady na jednotku výroby

 


 

Nulový bod je bod rovnováhy nákladov a výnosov, pri ktorom podnik nedosahuje zisk ani stratu.


Prirážková metóda – najčastejšia metóda používaná podnikmi. Podnik vyčísli celkové náklady na jednotku výroby a k nim pripočíta určitú prirážku na zisk.

 

Cena = Celkové náklady na jednotku výroby x  (1 + prirážka)

  

Tvorba ceny podľa dopytu