Prítomný čas jednoduchý – Present Simple Použitie: 1.k vyjadreniu zvyku (I get up at 7.30. – Vstávam o 7.30 hod). 2.k vyjadreniu skutočnosti, ktorá má trvalú platnosť alebo je platná po dlhú dobu – zvyk. (We come from Spain. – Pochádzame zo Španielska.; I live in Oxford. – Bývam v O.) Oznamovací spôsob I live You live She, He, It lives in Australia. We live You live They live Bývam, býva .. v Austrálii. Have je nepravidelné. She has a dog. – Má psa. Zápor I don´t live You don´t live She, He, It doesn´t live in France. We don´t live You don´t live They don´t live doesn´t = does not Nebývam, nebýva .. vo Francúzsku. Otázka do I do you Where does she, he, it live? do we do you do they Kde bývaš, býva...? Otázka v 3. osobe jednotného čísla sa tvorí pomocou does pred predmetom. Otázka s odpoveďou áno/nie Do I Do you Does she, he, it live in France? Do we live in the mountains? Do you Do they Bývaš, býva vo Francúzsku? Bývam, býva v horách? Krátka odpoveď Yes, I do. – Áno, bývam. Yes, he does. – Áno, býva. No, I don´t. – Nie, nebývam. No, she doesn´t. – Nie, nebývam. Výslovnosť s z works ak je pred is ak je pred speaks s spoluhláska comes s samohláska walks lives has Výnimka: likes Prítomný čas priebehový – Present Continuous Použitie: 1.k vyjadreniu činnosti, ktorá sa odohráva teraz v tomto okamžiku They´re playing football in the garden. – Hrajú futbal v záhrade. She can´t answer the phone because she´s washing her hair. – Nemôže ísť k telefónu, pretože si umýva vlasy. 2.k vyjadreniu činnosti, ktorá trvá istú dobu v súčasnosti, nie však v tomto okamžiku She´s studying Maths at university. – Študuje matematiku na univerzite. I´m reading a good book by Henry James. – Čítam dobrú knihu od Henryho Jamesa. 3.k vyjadreniu plánovanej činnosti v budúcnosti I´m meeting Miss Boyd at ten o´clock tomorrow. – Stretnem sa so slečnou B. zajtra o 10 hod. He´s starting French lessons next week. – Začne chodiť na francúzsky kurz budúci týždeň. What are you doing at the weekend? – Čo budeš robiť cez víkend? Tvorí sa: Tvarom slovesa to be (am, is, are) + významové sloveso s koncovkou – ing. Oznamovací spôsob – kladná a záporná veta I am You are She, He, It is We are (not) going outside. You are They are Ja (ona) pôjdem/nepôjdem von. Otázka Where am I is she, he, it going? are we, you, they Kam idem (ide, ideme)? Otázka s odpoveďou áno/nie Are you having a good time? Yes, we are. – Darí sa Vám dobre? Áno, darí. Is my English getting better? Yes, it is. – Zlepšuje sa moja angličtina? Áno, zlepšuje. Are they having a party? No, they aren´t. – Budú mať večierok? Nie, nebudú. Prítomný čas jednoduchý – popisuje veci, ktoré majú trvalú platnosť alebo platia po dlhú dobu. I come from Switzerland. Pochádzam zo Švajčiarska. He works in a bank. – Pracuje v banke. Prítomný čas priebehový – popisuje udalosti, ktoré sa odohrávajú teraz v tomto okamžiku alebo udalosti prebiehajúce určitú dobu. Why are you wearing a suit? You usually wear jeans. – Prečo máš na sebe oblek? Obyčajne nosíš džínsy. Hláskovanie slovesa + ing 1. veľa slovies končí na -ing wear – wearing, go – going, cook – cooking, hold – holding. 2. ak sa infinitív končí na - e, vynecháva sa – e write – writing, smile – smiling, take – taking. 3. keď jednoslabičné sloveso má jednu samohlásku a končí sa na spoluhlásku, zdvojuje sa spoluhláska sit – sitting, get – getting, run – running. Minulý čas jednoduchý – Past Simple Použitie: 1. k vyjadreniu ukončenej činnosti v minulosti (We played tennis last Sunday. – Minulú nedeľu sme hrali tenis.) 2. k vyjadreniu činnosti, ktorá nasleduje po sebe v príbehu. (James came into the room. He took off his coat and sat down on the bed. – James vošiel do izby. Vyzliekol si plášť a posadil sa na posteľ.) Minulý čas jednoduchý sa používa s časovými výrazmi, ktoré určujú minulosť. (last year ...) Tvorí sa: 1. u pravidelných slovies pridaním koncovky – ed, d (ak sa sloveso končí na e) – worked, started, lived, loved; 2. ak sloveso má jednu slabiku a jednu samohlásku a jednu spoluhlásku, spoluhláska sa zdvojuje – stopped, planned; 3. sloveso, ktoré končí na spoluhlásku + y sa mení na ied – studied, caried; 4. u nepravidelných slovies sa tvorí nepravidelne. Forma minulého času je rovnaká vo všetkých osobách, koncovka slovesa je nemenná. Oznamovací spôsob I You She, He, It went We moved to London in 1985. You They Ja (ty) som odišiel do Londýna v roku 1985. / My (vy) sme sa vysťahovali do Londýna v roku 1985. Zápor I You She, He, It didn´t go to London. We move You They Ja som neišiel do Londýna. / My sme sa nesťahovali do Londýna. Zápor v minulom čase je vyjadrený pomocou pomocného slovesa did not, významové sloveso má tvar infinitívu (bez to). Didn´t + infinitív (bez to) použijeme vo všetkých osobách, koncovka slovesa sa nemení. Didn´t kladieme za podmet a pred sloveso. Otázka Where/When did you, I she, he, it go? we you they Kedy si odišiel? /Kam ste odišli? Otázka v minulom čase sa tvorí pomocným slovesom did, významové sloveso má tvar infinitívu (bez to). Did + infinitív (bez to) použijeme vo všetkých osobách, koncovka slovesa sa nemení. Did v otázke kladieme pred podmet. Otázka s odpoveďou áno/nie Did I, we, you, they like the film? she, he, it like the family? Páčil sa ti ten film?/Mali radi rodinu? Krátka odpoveď Yes, she did. – Áno, páčil/mala. No, I didn´t. – Nie, nepáčil/nemám. Minulý čas priebehový – Past Continuous Použitie: 1. vyjadruje minulú aktivitu, ktorá mala trvanie (I met her while I was living in Paris.; You were making a lot of noise last night. What were you doing?) 2. aktivitu, ktorá sa stala pred dejom vyjadrujúcou sa minulým časom (She was making coffee when we arrived.; When I phoned Simon, he was having dinner.) 3. aktivitu prebiehajúcu pred a pravdepodobne po čase v minulosti (When I woke up, the sun was shining. What were you doing at 8.00 last night?) Minulý čas priebehový sa používa k vyjadreniu činnosti v minulosti, ktorá trvala po určitú dobu. What were you doing at 9.00 last night? – Čo si robil včera o 9 hod. večer? I was watching TV. – Pozeral som TV. (I started watching before 9.00 and continued after 9.00. – Začal som pozerať pred deviatou a pokračoval som po deviatej.) Tvorí sa: was/were (minulý čas od to be) + sloveso s koncovkou – ing Oznamovací a záporný spôsob I was working. She, He, It wasn´t (was not) We were You weren´t They (were not) Ja (ty) som odišiel do Londýna v roku 1985. / My (vy) sme sa vysťahovali do Londýna v roku 1985. Otázka What was I doing ? she, he, it were we you they Krátka otázka a odpoveď Were you working yesterday? – Pracoval si včera? Yes, I was. – Áno, pracoval. Was she studying when you arrived? – Študovala, keď si prišiel? No, she, wasn´t. Nie, neštudovala. 5. Pomocné sloveso budúceho času „will“ Použitie: 1. K vyjadreniu budúceho úmyslu alebo rozhodnutia, ktoré sme urobili v okamžiku rozhovoru. I´ll have a steak, please. – Dám si steak, prosím. I´ll give you your book tomorrow. – Vrátim tvoju knihu zajtra. 2. K vyjadreniu skutočnosti v budúcnosti. Hovoriaci si myslí: „Táto akcia sa stane určite niekedy v budúcnosti“. Liverpool will win the cup. – Liverpool vyhrá pohár. The Queen will open the new hospital next Thursday. – Kráľovná otvorí novú nemocnicu budúci štvrtok. Tvorí sa: will + infinitív (bez „to“) Will je modálne pomocné sloveso. Forma použitia „will“ je rovnaká vo všetkých osobách. Oznamovací a záporný spôsob I, You ´ll (will) arrive next week. We, They She, He, It won´t (will not) Prídem budúci týždeň. Otázka When will I, you arrive? we, they she, he, it Kedy príde? Otázka a odpoveď áno/nie Will you be here next week? Yes, I will. – Budeš tu budúci týždeň? Áno, budem. Will the meal be expensive? No, it won´t. – Bude to jedlo drahé? Nie, nebude. Poznámka No, I won´t – sa bežne nepoužíva, pretože je to nezdvorilé. Znamená to: I don´t want to help you. – Nechcem ti pomôcť. Zdvorilá záporná odpoveď v tomto prípade by bola: I´m afraid I can´t. – Ľutujem, ale nemôžem. 6. Vyjadrenie budúceho času pomocou „going to“ Použitie: 1. K vyjadreniu budúceho rozhodnutia, úmyslu alebo plánu, ktorý sme urobili pred momentom kedy hovoríme. We´re going to move to London.- Budeme sa sťahovať do Londýna. How long are they going to stay in Rome? – Ako dlho zostanú v Ríme? She isn´t going to have a birthday party. – Nebudeme mať večierok k narodeninám. Poznámka: Podobným spôsobom sa môže použiť i prítomný čas priebehový pre plánovanie alebo usporiadanie vecí v budúcnosti, hlavne so slovesami „come“ a „go“. She´s coming on Friday. – Príde v piatok. I´m going home early tonight. – Dnes večer pôjdem domov skoro. We´re meeting Alan at the airport. – Stretneme sa s Alanom na letisku. 2. Môžeme vidieť alebo cítiť teraz, že sa určite stane niečo v budúcnosti. Look at those clouds! It´s going to rain. – Pozri sa na tie mraky! Bude pršať. Watch out! That box is going to fall. – Dávaj pozor! Tamtá krabica spadne. You work so hard. You´re going to ber ich and successful. – Pracuješ tak usilovne. Budeš bohatý a úspešný. Tvorí sa: am/ is/ are + going + to + infinitív Oznamovací a záporný spôsob I ´m (am) ´m not He, she, it ´s (is) isn´t going to work. We, you, they ´re (are) aren´t Otázka When am I going to arrive? is she, he, it are we, you, they Otázka a odpoveď áno/nie Are they going to get married? Yes, they are. / No, they aren´t. – Budú sa brať? Áno, budú./Nie, nebudú. 7. Predprítomný čas jednoduchý – Present Perfect Simple Použitie: Popisuje udalosť, ktorá pokračuje z minulosti do prítomnosti. Má význam prítomného času. Pozerá sa späť z prítomnosti do minulosti a vyjadruje, že sa niečo stalo skôr a svojimi následkami trvá do súčasnosti. 1. Vyjadruje činnosť v minulosti. Zaujímame sa o zážitky ako o časť niečoho života. I´ve travelled a lot of Africa. – Veľa som cestoval v Afrike. They´ve lived all over the world. – Žili po celom svete. Vo vetách podobného typu sa obyčajne používa v otázke „ever“ a v zápore „never“. Have you ever been in a car crash? – Zažili ste niekedy zrážku áut? My mother has never flown in a plane. – Moja matka nikdy neletela v lietadle. 2. Vyjadruje činnosť alebo stav, ktorý začal v minulosti a pokračuje do prítomnosti. I´ve known Alice for six years. – Poznám Alicu 6 rokov. How long have you worked as a teacher? – Ako dlho pracujete ako učiteľ? Vo vetách podobného typu sa bežne používajú predložky „for“ a „since“. We´ve lived here for two years. (a period of time) – Bývame tu dva roky. (časové obdobie) I´ve had a beard since I left the army. (a point in time) – Mám bradu od tej doby, čo som opustil armádu. (bod v čase) Poznámka: V mnohých jazykoch sa predprítomný čas vyjadruje prítomným časom. Je to svojím spôsobom logické. – Peter is a teacher for ten years. – Peter je učiteľom 10 rokov. Avšak AJ má predpítomný čas, ktorý sa díva z prítomnosti do minulosti. Takže v AJ povieme: Peter has been ... Nesprávne: Peter is a teacher for ten years. Správne: Peter has been a teacher for ten years. –Peter je učiteľom 10 rokov. Predprítomný čas vyjadruje minulú akciu s výsledkom v súčasnosti. Často vyjadruje nedávnu (súčasnú) akciu. I´ve lost my wallet. (I haven´t got it now.) – Stratila som peňaženku. (Nemám ju teraz.) The taxi´s arrived. (It´s outside the door now.) – Prišiel taxík. (Je teraz vonku za dverami.) Has the postman been? (Are there any letters for me?) – Bol tu poštár? (Sú tu nejaké listy pre mňa?) Príslovky just, already a yet sa často používajú. Yet sa používa v otázke a zápore. She´s just had some good news. Mám práve dobré správy. I´ve already had breakfast. – Mal som už raňajky. Has the postman been yet? – Už tu bol poštár? It´s 11.00 and she hasn´t got up yet. – Je 11.00 hodín a ešte nevstala. already – už + just – práve, presne (kratší čas) + yet – ešte ? - Tvorí sa: have/has + sloveso + -ed (minulé príčastie) Oznamovací a záporný spôsob I, You ´ve (have) worked in a factory. We, They haven´t She, He, It ´s (has); hasn´t Otázka Have I, you been to the United States? we, they Has she, he, it Otázka a odpoveď áno/nie Have you been to Egypt? Yes, I have./No, I haven´t. – Bol si v Egypte? Áno, bol./Nie, nebol. Poznámka V krátkych odpovediach sa nemôže použiť kladný stiahnutý tvar: I´ve, they´ve, he´s.... Nesprávne: Yes, I´ve.; Yes, we´ve. Správne: Yes, I have.; Yes, we have. 8. Present Perfect Continuous – Predprítomný čas priebehový Použitie: 1. K vyjadreniu činnosti, ktorá trvale pokračuje do prítomnosti. We´ve been waiting here for hours! – Čakáme tu celé hodiny! It´s been raining for days. – Prší celé dni. 2. K odvolaniu na činnosť, ktorej výsledok trvá do prítomnosti. I´m hot because I´ve been running. – Je mi horko, pretože som behal. I haven´t got any money because I´ve been shopping. – Nemám žiadne peniaze, lebo som nakupoval. Poznámka: 1. Niekedy je len malý alebo žiadny rozdiel medzi použitím predprítomného času jednoduchého a priebehového. How long have you worked here? = How long have you been working here? – Ako dlho tu pracujete? 2. Niektoré slovesá svojím významom dávajú predpoklad dlhého trvania, napr. wait – čakať, work – pracovať, learn – učiť sa, travel – cestovať, play – hrať .. Tieto slovesá môžeme nájsť v predpítomnom čase priebehovom. I´ve been playing tennis since I was a boy. – Hrám tenis od doby, keď som bol chlapec. Niektoré slovesá svojím významom nemajú predpoklad dlhého trvania, napr. find – nájsť, start – začať, buy – kúpiť, die – zomrieť, lose – stratiť, break – zlomiť, stop – zastaviť .. Je neobvyklé nájsť tieto slovesá v predprítomnom čase priebehovom. I´ve bought a new dress. – Kúpila som si nové šaty. My cat has died. – Moja mačka zomrela. My radio´s broken. – Moje rádio je rozbité. 3. Slovesá, ktoré vyjadrujú stav (napr. like – mať rád, love – milovať, know – poznať, have – mať vo význame vlastniť) nenájdeme v predprítomnom čase priebehovom. We´ve know each other for a few weeks. – Poznáme sa navzájom niekoľko týždňov. How long have you had your car? – Ako dlho máš svoje auto? Nesprávne: We´ve been knowing each other for weeks. 4. Predminulý čas jednoduchý použijeme vo vete s ukončenou činnosťou k vyjadreniu množstva. I´ve written three letters today. – Napísal som tri dopisy denne. (Mám ich napísané ...). V tomto prípade nie je možné použiť priebehový tvar. I´ve been writing three letters today. Tvorí sa: has/have + been + sloveso + - ing (prítomné príčastie) Oznamovací a záporný spôsob I, we, you, they ´ve (have) haven´t been working. He, she, it ´s (has) hasn´t Otázka How long have I, we, you, they been working? has she, he, it Otázka a odpoveď áno/nie Have you been running? Yes, I have./No, I haven´t. – Beháte? Áno, behám./Nie, nebehám. Has he been shopping? Yes, he has./No, he hasn´t. – Nakupuje? Áno, nakupuje./Nie, nenakupuje. 9. Past Perfect – Predminulý čas Použitie: K vyjadreniu deja v minulosti, ktorý sa stal pred iným dejom v minulosti. Action 2 Action 1 When I got home, John had cooked a meal. – Keď som prišla domov, John mal uvarené jedlo. Poznámka: When I got home, John cooked a meal. (First I got home, then John cooked.) Keď som prišla domov, John uvaril jedlo. (Najskôr som prišla domov, potom John varil.) When I got home, John had cooked a meal. (John cooked a meal before I got home.) Keď som prišla domov, John mal uvarené jedlo. (John varil jedlo predtým, než som prišla domov.) Tvorí sa: had + sloveso + ed (minulé príčastie) Oznamovací a záporný spôsob I, we, you, they ´d (had) hadn´t arrived before. He, she, it Otázka Had I, we, you, they left? she, he, it Otázka a odpoveď áno/nie Had the play already started when you arrived? Yes, it had./No, it hadn´t. - Začala už hra, keď si prišiel? Áno, začala./Nie, nezačala. Past Continuous – Minulý čas priebehový When Saskia arrived home, Bradley was packing. → prišla domov uprostred toho ako balil kufre (dlhší dej) Past Simple – Minulý čas jednoduchý When Saskia arrived home, Bradley packed. → prišla domov a on potom balil kufre (chronologicky) Past Perfect – Predminulý čas When Saskia arrived home, Bradley had packed. → prišla domov a on už predtým balil, ako ona prišla Trpný rod – The passive Použitie: 1. Predmet v činnom rode sa v trpnom rode stáva podmetom. Činný rod : Shakespear wrote Hamlet. – predmet Shakespear napísal Hamleta. Trpný rod: Hamlet was written by Shakespear.- podmet Hamlet bol napísaný Shakespearom. 2. Trpný rod je iný spôsob, ako vyjadriť činný rod. Výber činného alebo trpného rodu zaleží na tom, čomu dávame prednosť alebo o čo sa viac zaujímame. Hamlet was written in 1600. (We are more interested in Hamlet.) – Hamlet bol napísaný v roku 1600. (Zaujímame sa viac o Hamleta.) Shakespear wrote comedies, histories and tragedies. (We are more interested in Shakespeare.) – Shakespeare písal komédie, histórie a tragédie. (Zaujímame sa viac o Shakespeara.) Poznámka: Niektoré slovesá, napr. give, send, show .. majú 2 predmety: osobu a vec. She gave me a book for my birthday. Dala mi knihu k narodeninám. V trpnom rode je obvykle podmetom osoba, nie vec. I was given a book for my birthday. – K narodeninám som bola obdarovaná knihou. Tvorí sa: am/is/are + sloveso + - ed (minulé príčastie) was/were has/have been will Poznámka: 1. Pravidlá pre užívanie času sú rovnaké ako pre trpný tak aj pre činný rod. a) Trpný rod v minulom čase vyjadruje ukončenú akciu v minulosti. America was discovered by Christopher Columbus. – Amerika bola objavená Krištofom Kolombusom. b) Trpný rod v prítomnom čase vyjadruje zvyk. My car is serviced regularly. – Moje auto je dávané do servisu pravidelne. c) Trpný rod v predprítomnom čase vyjadruje činnosť, ktorá začala v minulosti a pokračuje do prítomnosti. Diet Coke has been made since 1982. – Diétna Coca-Cola je vyrábaná od roku 1982. 2. Pasívny infinitív (to be + sloveso + -ed) sa používa po modálnych pomocných slovesách a ostatných slovesách, po nich nasleduje infinitív. Driving should be banned in city centres. – Jazda autami by mala byť zakázaná v centrách miest. The house is going to be knocked down. – Ten dom bude zbúraný. Trpný rod prítomný Pozitívny a negatívny tvar English is spoken all over the world. – Angličtinou sa hovorí na celom svete. Renault cars are made in France. – Autá Renault sú vyrábané vo Francúzsku. My children aren´t helped with their homework. – Mojim deťom sa nepomáha s domácou úlohou. Coffee isn´t grown in England. – Káva nerastie v Anglicku. Otázka Where is rice grown? – Kde sa pestuje ryža? Are cars made in your country? – Sú vo vašej krajine vyrábané autá? Trpný rod minulý Pozitívny a negatívny tvar My car was stolen last night. – Moje auto bolo ukradnuté minulú noc. The animals were frightened by a loud noise. – Zvieratá sa poľakali hlasitým zvukom. He wasn´t injured in the accident. – Nebol zranený pri nehode. The thieves weren´t seen by anyone. – Zlodeji neboli nikým videní. Otázka How was the window broken? – Ako bolo okno rozbité? Were the plants watered last night? – Boli rastliny zalievané včera večer? Trpný rod predprítomný Pozitívny a negatívny tvar I´ve been robbed! – Bol som okradnutý! Diet Coke has been made since 1982. – Diétna Coca – Cola je vyrábaná od roku 1982. They haven´t been invited to the party. – Neboli pozvaní na párty. Otázka How many times have you been hurt playing football? – Koľkokrtá si bol zranený pri futbale? Has my car been repaired? – Bolo moje auto opravené? Trpný rod budúceho času - will Pozitívny a negatívny tvar 10 000 cars will be produced next year. – 10 000 áut bude vyrobených budúci rok. The cars won´t be sold in the U. K. – Autá nebudú predané vo Veľkej Británii. Otázka Will the children be sent to a new school? – Budú deti poslané do novej školy? Krátka odpoveď Are cars made in your country? Yes, they are./No, they aren´t. – Sú vo Vašej krajine vyrábané autá? Áno, sú./Nie, nie sú. Were the plants watered last night? Yes, they were./No, they weren´t. – Boli rastliny polievané včera večer? Áno, boli./Nie, neboli. Has my car been repaired? Yes, it has./No, it hasn´t. - Bolo moje auto opravené? Áno, bolo./Nie, nebolo. Will these cars be produced next year? Yes, they will./No, they won´t. - Budú tieto autá vyrobené budúci rok? Áno, budú./Nie, nebudú.