Vypracovala: Lenka Brhlíková


 

 
Častice sú jedným z jazykových prostriedkov, ktorými sa dá vyjadriť postoj hovoriaceho ku hovorenej skutočnosti. Taktiež je nimi možné vyjadriť postoj ku osobe, ktorej je hovorený text určený alebo k obsahu a ku členeniu textu. Hovoriaci teda prostredníctvom častíc vyjadruje zmenu alebo upozorňuje na určitý jazykový prostriedok v texte. Častice obyčajne stoja na začiatku vety a teda vety uvádzajú, môžu vyjadrovať aj významové odtiene. V slovenčine patria medzi typické častice napríklad slová áno, nie, kiež, nech, vraj a pod.

 
Ako častice môžu v španielčine vystupovať napríklad členy, alebo takzvané vytýkajúce konštrukcie:

 
No es necesario leer todos los libros, sino solamente aquellos que, por su calidad, son, casi con toda probabilidad, los que pertenecen a la literatura mundial.

 
(Nie je potrebné čítať všetky knihy, ale len tie, ktoré vďaka svojej kvalite s najväčšou pravdepodobnosťou patria do svetovej literatúry.)

 
Vo všeobecnosti sa častice častejšie vyskytujú v slovenčine ako v španielčine. Ako častice môžu vystupovať aj iné slovné druhy:

 
 1. Príslovky

 
Ak sú použité na vyjadrenie postoja hovoriaceho, vzťahujú sa spravidla k obsahu celej výpovede. V hovorenom prejave sa oddeľujú krátkou pauzou a v písanom texte čiarkou. Významový rozdiel sa prejavuje aj v preklade do slovenčiny:

 
Pozri sa na rozdiel:

 
  • Todo terminó, desgraciadamente. (Všetko skončilo, bohužiaľ.) → častica
  • Todo terminó desgraciadamente. (Všetko skončilo nešťastne.) → príslovka

   
  Výraz vo funkcii častice, oddelený pauzami, respektíve čiarkami, môže stáť v španielčine na ktoromkoľvek mieste vo vete:

   
   • Desgraciadamente, todo terminó. (Bohužiaľ, všetko skončilo.)
   • Todo desgraciadamente, terminó. (Všetko, bohužiaľ, skončilo.)

    
   1. Spojky

    
   Na rozdiel od spojok nemajú častice vyhraničenú spojovaciu funkciu. Aj v tomto prípade platí, že môžu stáť na ktoromkoľvek mieste vo výpovedi a bývajú oddelené čiarkou:

    
   No obstante, a mí me parece que todavía nos queda mucho trabajo.
   (Každopádne, mne sa zdá, že nám ešte ostáva veľa práce.)
    
   Mi equipo preferido, no obstante, recupera posición.
   (Moje obľúbené družstvo však znovu dobíja pozíciu.)

    
   1. Ďalšie slovné druhy alebo ich spojenia a kombinácie:

    
   Digamos, vale, digo, respektíve iné slovesá:
    
   Hay, aclaremos, pescados buenísimos en las aguas baleares.
   (V baleárskych vodách sú teda vynikajúce ryby.)

    
   Význam jednotlivých častíc je tesne spätý s jazykovým aj mimojazykovým kontextom, ako aj s rytmickým členením výpovede a preto sa tá istá jednotka môže objaviť vo viacerých významových skupinách.

    

    
   Častice apelovacie

    
   Všeobecne sa dá povedať, že vyjadrujú vzťah hovoriaceho ku adresátovi a ku oznamovanej skutočnosti. Dajú sa rozdeliť na nasledujúce podtypy:

    
   1. Upozornenie: ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Mira! ¡Vale!