Sg.                                                                             Pl.

  1. J´appelle                                                               1. Nous appelons

  2. Tu appelles                                                           2. Vous appelez

  3. Il / Elle appelle                                                      3. Ils / Elles appellent


 

Podľa tohto typu sa časuje 33 slovies zakončených v neurčitku na koncovku – eler napr. : carreler – dláždiť, épeler – hláskovať, renouveler – obnovovať. 

GELER


Sg.                                                                             Pl.

  1. Je gèle                                                                  1. Nous gelons

  2. Tu gèles                                                                2. Vous gelez

  3. Il / Elle gèle                                                           3. Ils / Elles gèlent


 

Toto sloveso slúži ako model pre 17 slovies zakončených v neurčitku na – eler napr. : congeler – zmraziť, déceler – prezradiť, écarteler – rozštvrtiť.


 

 

LEVER


Sg.                                                                              Pl.

  1. Je lève                                                                  1. Nous levons

  2. Tu lèves                                                               2. Vous levez

  3. Il / Elle lève                                                          3. Ils / Elles lèvent


 

Model tohto slovesa predstavuje heterogénnu skupinu slovies buď nemé –e alebo zatvorené –é napr. : peser – vážiť, mener – viesť, révéler – odhaliť, reléguer – odsunúť.Zopakujte si:
1. Vymenujte 5 slovies tretieho podtypu pravidelných slovies.
2. Vyčasujte sloveso jeter.
3. Vyčasujte sloveso épeler.
4. Vyčasujte sloveso congeler.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová, Francúzština pre samoukov,
Becherelle, La conjugaison 12000 verbes