Tretí podtyp slovies prvého konjugačného javu (pravidelné slovesá 1.triedy) zakončené na koncovku –er v neurčitku tvorí 5 modelov slovies :

 

Jeter – hádzať

Acheter – kúpiť

Appeler – volať

Geler – mrznúť

Lever – dvíhať


 

Ich spoločným typologickým rysom je otváranie nemého –e v koreni slovesa pred koncovým nemým –e a to v prvých troch osobách singuláru a 3. osobe plurálu.


 

 

JETER

 

Sg.                                                                             Pl.

  1. Je jette                                                                  1. Nous jetons

  2. Tu jettes                                                               2. Vous jetez

  3. Il / Elle jette                                                          3. Ils / Elles jettent


 

Podľa tohto modelu sa časuje 24 slovies zakončených v neurčitku na – eter napr. : becqueter – zobať, cacheter – zapečatiť, feuilleter – listovať, projeter – premietať. 

ACHETER

 

Sg.                                                                             Pl.

  1. J´achète                                                                1. Nous achetons

  2. Tu achètes                                                           2. Vous achetez

  3. Il / Elle achète                                                      3. Ils / Elles achètent


 

Pri tomto type sa koreňová samohláska – e neotvára duplikáciou spoluhlásky, ale zmenou ostrého prízvuku.

 

Podľa tohto vzoru sa časujú 4 slovesá : crocheter – háčkovať, fileter – rezať závity, fureter – sliediť, racheter – odkúpiť. 

APPELER