Vypracovala: Alena Hmirová


  1. Traduire (preložiť, tlmočiť)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je traduis

Nous traduisons

2. osoba

Tu traduis

Vous traduisez

3. osoba

Il traduit, Elle traduit

Ils traduisent, Elles traduisent

 

Príklady:

Je traduis cet article. Prekladám tento článok.

Tu ne traduis pas des exercices? Neprekladáš cvičenia?

Elle traduit à la conférence aujourd´hui. Dnes tlmočí na konferencii.

Nous traduisons le livre de V. Hugo. Prekladáme knihu od V. Huga.

Pourquoi est-ce que vous ne traduisez pas? Prečo neprekladáte?

Ils traduisent trois livre anglais. Prekladajú tri anglické knihy.

 

  1. Conduire (viesť, riadiť)

 

Časovanie:

 

Singulár

Plurál

1. osoba

Je conduis

Nous conduisons

2. osoba

Tu conduis

Vous conduisez

3. osoba

Il conduit, Elle conduit

Ils conduisent, Elles conduisent

 

Podľa slovesa conduire sa časujú aj nasledovné slovesá:

  1. déduire (odvodiť)

  2. produire (vyrábať)

  3. réduire (znížiť)

  4. séduire (zvádzať)

  5. traduire (prekladať)

Príklady:

Je conduis les enfants à l´école. Vozím deti do školy.

Tu conduis l´avion. Riadi lietadlo.

Elle me conduit à la maison. Vozí ma domov.