Vypracovala: Mgr. Alena Hmirová

 

 
 
 
Slovesá acheter a appeler zaraďujeme medzi nepravidelné, to znamená, že ich časovanie sa musíte len naučiť.
 
Acheter – kupovať
Toto sloveso sa radí medzi nepravidelné, pretože sa v ňom mení samohláska e v infinitíve na è pri časovaní tohto slovesa. Táto zmena sa odráža aj vo výslovnosti.
acheter [ašte] ↔ j´achète [žašet]
 
Časovanie:
 
Singulár
Plurál
1. osoba
Je achète [žašet]
Nous achetons[nuaštõ]
2. osoba
Tu achètes [tüašet]
Vous achetez [vuašte]
3. osoba (Mužský rod)
Il achète [ilašet]
Ils achètent [ilzašet]
3. osoba (Ženský rod)
Elle achète [elašet]
Elles achètent [elzašet]
 
Príklady:
 
achète beaucoup de films.
(Kupujem veľa filmov.)
 
Est-ce que tu achètes la jupe?
(Kupuješ tú sukňu?)
 
Ma mère achète la voiture aujourd´hui.
(Moja mama si dnes kupuje auto.)
 
Moi et Simone n´achetons pas des bonbons.
(Ja a Simona nekupujeme cukríky.)
 
Qu´est-ce que vous achetez?
(Čo kupujete?)
 
Mes amis achètent les robes pour leurs petites amies.
(Moji kamaráti kupujú šaty pre svoje priateľky.)
 
 
Všimnite si:
Pri časovaní slovesa acheter sa samohláska e mení na è len v 1. až 3. osobe singuláru a v 3. osobe plurálu.