Vypracovala: Alena Hmirová

 

 

Slovesá aller, faire patria medzi slovesá, ktoré sa časujú ináč ako slovesá patriace do ich skupiny, preto ich nazývame nepravidelné.

 

  1. Aller (ísť)

 

Sloveso aller je veľmi doležité pretože ho používame pri tvorbe niektorých časov.

Časovanie:

 

singulár

plurál

1. osoba

Je vais

Nous allons

2. osoba

Tu vas

Vous allez

3. osoba

Il va, Elle va

Ils vont, Elles vont

 

Príklady:

Simone va à l´école. Simona ide do školy.

Allons à la maison! Poďme domov!

Pierre et Paul vont au ZOO. Peter a Pavol idú do ZOO.

Allez – vous à Paris? Idete do Paríža?

Tu vas chez moi. Ideš ku mne.

Je vais dans la salle de bains. Idem do kúpeľne.

 

Doplňte sloveso do viet:

Tu ..................... au parc.

Elle ne ................. pas regarder la télé.

............... - ils au théâtre?

Moi et mes amies .......................... au jardin.

............... vous là?

Je ................. en France la semaine prochaine.

 

 

 

  1. Blízky budúci čas (Futur proche)

 

Blízky budúci čas sa tvorí pomocou prítomného času slovesa aller a infinitívu významového slovesa. Tento čas používame pri vyjadrení deja, ktorý sa stane v blízkej budúcnosti.

 

vyčasované sloveso aller + infinitív

 

Príklady:

Je vais rester à la maison. Zostanem doma.

Il va faire une promenade. Pôjde sa prejsť.

Vous allez visiter Louvre. Navštívite Louvre.

 

Zápor:

Zápor tvoríme pridaním častíc ne ..... pas k vyčasovanému slovesu aller, teda pred infinitív.

Príklady:

Tu ne vas pas aller au cinéme. Nepôjdeš do kina.

Elles ne vont pas écrire une lettre. Nenapíšu list.

 

Otázka:

Otázku môžeme tvoriť viacerými spôsobmi:

  1. prehodením slovosledu = prehodíme osobné zámeno a sloveso aller

Príklad: Tu vas lire une livre. –> Vas - tu lire une livre?

Vous allez regarder la télévision. -> Allez – vous regareder la télévision?

  1. pomocou spojenia est-ce que, ktoré pridáme pred oznamovaciu vetu

Príklad: Tu vas lire une livre. -> Est-ce que tu vas lire une livre?

Vous allez regarder la télévision. -> Est-ce que vous allez regarder la télé.

 

ZOPAKUJME SI:

  1. Ako sa nazýva blízky budúci čas vo francúzštine?

  2. Ako tvoríme blízky budúci čas?

  3. Porozprávajte, čo budete a čo nebudete robiť.

  4. Vytvorte otázky s použitím blízkeho budúceho času.

Použitá literatúra:

Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov