• Násilím je každá forma ubližovania, prejavu nadvlády, vyhrážania sa, zneužívania moci, fyzického a  sexuálneho nátlaku.

  • Násilie nie je konflikt, v konflikte sa stretnú rovnocenné strany, kým násilie je, keď jedna strana zneužije prevahu moci,

  • Násilím je každý čin, ktorého následkom je, že obeť robí niečo, čo nechce robiť, alebo jej bráni robiť niečo, čo chce robiť, prípadne v nej vyvoláva strach.

  • Násilie nemusí obsahovať fyzický kontakt s obeťou, pretože zastrašovanie, slovné vyhrážky a psychické násilie môžu mať rovnako silné následky.

  • Psychické násilie je každé správanie, ktoré priamo narúša slobodnú vôľu a  sebaúctu iného človeka. Nezanecháva síce žiadne viditeľné poranenia, napriek tomu môže byť najhoršou formou násilia. Je zvlášť účinné, ak sa spája s fyzickým násilím.

  • Osobitnou formou násilia je sekundárna viktimizácia - druhotné ubližovanie.

  • Násilím je aj nezabránenie násiliu.


Za násilie všeobecne označujeme použitie fyzického alebo psychického nátlaku voči ľuďom, ako i fyzického pôsobenia voči zvieratám alebo predmetom. Veľmi neúplne povedané v sociológii znamená násilie predovšetkým použitie fyzických alebo psychických prostriedkov voči osobám alebo menším či väčším skupinám, osobitnú (násilnú) intervenciu do sociálnych procesov, sociálnej spravodlivosti, ekonomické i mimoekonomické násilie, manipuláciu (s jednotlivcami, skupinami, verejnou mienkou a i.), zneužívanie, úskoky, klamstvá a mnoho iných morálke (ako systému noriem v danej spoločnosti) a etike (ako rozlišovania dobrého a zlého) odporujúcich aktov. Spravidla pritom dochádza k tomu, aby sa proti vôli subjektu:

 

1. spôsobila škoda na ich osobe, zdraví alebo majetku, príp. na sociálnom postavení, na sociálnych záujmoch,

2. prispôsobili vôli násilníka, stali sa ovládaní,

3. vyvolalo použitie fyzického alebo psychického nátlaku sprostredkovane na iných.


 

V tejto časti budeme uvažovať o agresii, ľudskom zle, kde sa berie, prečo existuje, čo robiť, aby zla bolo na svete čo najmenej . Čo mám urobiť ja ako konkrétny človek, aby sa nepodporovalo zlo.

 

 

Otázky na zamyslenie.

1. Aký je tvoj názor na ľudské zlo a dobro? Je v podstate človek dobrý a zlý? (Vyjadri sa jednoznačne)

2. Myslíš si, že s postupom civilizácie, času sú ľudia dnes lepší alebo horší ako kedysi ?

3. Proti zlu alebo dobru možno bojovať dvoma spôsobmi: buď sprísniť tresty, alebo zlepšiť výchovu. Aký je tvoj názor? Čo by malo byť prvoradou úlohou? Vži sa do situácie, že ako minister financií máš k dispozícii miliardu a možnosť rozhodnúť o použití tejto sumy buď do výchovy, do polície, súdnictva alebo väzenstva. Dal by si peniaze na výchovu? Koľko od 0 do 10 na stupnici?.

4. Máš nejaké konkrétne návrhy, čo by si urobil, aby bolo menej zla? Ako si predstavuješ zníženie násilia

- na verejnosti v tvojom meste

- v škole

- v rodine, domácnosti

- v spoločnosti


 

Domáce násilie - násilie v rodine

 

Násilie sa nevyskytuje len v škole, na ulici ale veľmi často aj doma. Veľa detí sa stretáva s telesnými trestami, hrubým zaobchádzaním zo strany rodičov. Ani rodičia nemajú právo telesne trestať svoje deti.