• Blízka budúcnosť

 

Blízka budúcnosť predstavuje dej, ktorý sa stane v blízkej budúcnosti.

 

 

Blízky budúci čas tvoríme pomocou vyčasovaného slovesa aller a infinitívu plnovýznamového slovesa.

 

 

aller + infinitív

 

 

Príklady:

 

Je vais écouter la radio. - Budem počúvať rádio.

Tu vas regarder la télévision. - Pozrieš si televíziu.

Vous allez manger des oranges. - Zjeme pomaranče.

Elles vont préparer le dîner. - Pripravia večeru.

 

 

 

Podobne ako pri blízkej minulosti aj pri blízkom budúcom čase sa zámená kladú až pred infinitív.

 

 

Príklady:

Elle va le chercher. - Bude ho hľadať.

Vous allez la trouver. - Nájdu ju.

Je vais le lire. - Prečítam ju.

 

 

 

  • Blízka minulosť

 

Blízka minulosť predstavuje dej, ktorý práve prebehol.

 

 

Blízku minulosť tvoríme pomocou vyčasovaného slovesa venir, za ktorým nasleduje predložka de a infinitív plnovýznamového slovesa.

 

 

venir + de + infinitív

 

Príklady:

 

Je viens de écouter la radio. - Práve som počúvala rádio.

Tu viens de regarder la télévision. - Práve si pozeral televíziu.

Il vient de jouer au football. - Práve hral futbal.

Vous venez de manger des oranges. - Práve ste jedli pomaranče.

Elles viennent de préparer le dîner. - Práve pripravovali večeru.

 

 

 

Pri blízkej minulosti sa kladú zámená až pred infinitív.

 

 

Príklady:

Elle vient de le chercher. - Práve ho hľadala.

Vous venez de la apercevoir. - Práve ste ju zbadali.

Je viens de le lire. - Práve som ju čítala.Zopakujte si:
1. Aké je postavenie zámen v oboch časoch?
2. Ako tvoríme blízky minulý čas?
3. Ako tvoríme blízky budúci čas?
4. Vytvorte príbeh, v ktorom použijete vety na blízku minulosť a vety na blízku budúcnosť.

Použitá literatúra:
Miroslav Pravda, Marie Pravdová: Francúzština pre samoukov