Bezpečnostná značka – je grafický symbol, ktorý upozorňuje na nebezpečné vlastnosti nákladu prepravovaného podľa podmienok ADR/RID.

TRIEDA NEBEZPEČENSTVA 2 - Plyny

Bezpečnostná značka č. 2.3 – jedovaté plyny

-          - symbol (lebka a prekrížené kosti): čierna,

-          - podklad: biely, číslica 2 v dolnom rohu.

TRIEDA NEBEZPEČENSTVA 8 – Žieravé látky

Bezpečnostná značka č. 8

- symbol  (kvapalná  látka  vytekajúca  z  dvoch  sklenených skúmaviek a pôsobiaca na ruku a kov): čierna

- podklad:  vrchná  polovica  biela,  dolná  polovica  čierna s bielym okrajom, číslica 8 v dolnom rohu.               

    CAS číslo – (Chemical Abstracts Service) je ďalším identifikačným systémom. Ide o medzinárodne stanovené číslo, priradené chemickej látke za účelom jej presnej identifikácie, za predpokladu, že údaje o látke boli publikované v odbornej literatúre. Často býva rôzne pre bezvodú látku a jej hydratovanú formu. Ak obsahuje chemický prípravok viac ako štyri chemické látky, CAS nie je zvyčajne uvedené.

    Výstražné symboly – na označovanie nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov podľa zákona č. 163/2001 Z.z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov sa používa 10 výstražných symbolov čiernej farby na oranžovožltom podklade spolu so slovným označením nebezpečenstva. Symboly sú priraďované jednotlivým látkam na základe klasifikácie. Ich cieľom je predovšetkým upozorniť spotrebiteľa na nebezpečenstvo vyplývajúce z vlastností nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov. Nie všetky látky majú tento spôsob označenia nebezpečenstva, iba tie, ktoré sa uvádzajú na trh.

 


Jedovatý

 

 


Nebezpečný pre životné prostredie

 

    HAZCHEM kód – EAC(Hazard Chemical Code - Emergency Action Code) – je informačný systém zložený z dvoch alebo troch znakov – číslic a písmen, ktorý poskytuje informácie o:

-          odporúčaných hasiacich látkach,

-          odporúčaných ochranných prostriedkoch,

-          spôsobe likvidácie uniknutej nebezpečnej látky,