Vedci skúmajúci atómy:                 

Demokritos (450 p. n. l.)

 - tvrdil že atómy sú zložené z malých, ďalej nedeliteľných častíc – atómov

J.Dalton (zač. 19. storočia)

- pomenoval najmenšie častice – atómy

E. Rutherford (1911)

- vytvoril planetárny model atómu

- tvrdil: okolo kladného jadra obiehajú elektróny.

N. Bohr (1913)

- zdokonalil Rutherfordov model. Opisoval v ňom dráhu pohybu elektrónov.

 

          

 

Atómy

       Látky, ktoré sú zložené z častíc.

       Atóm je elektricky nabitá častica zložená z jadra a elektrónového obalu.

       V jadre atómu sú protóny a neutróny, v obale sú elektróny.

       Elektróny sú usporiadané vo vrstvách.

 

 

 

Častice atómov:

       PROTÓNYJe častica s kladným nábojom. p+

       NEUTRÓNYJe častica bez elektrického náboja. n0

       ELEKTRÓNYJe častica so záporný elektrickým nábojom. e-

 

 

       Atóm je elektricky neutrálna častica, lebo počet protónov a elektrónov v obale je rovnaký.

       Protónové číslo:

ð je dôležitou charakteristikou atómu

ð udáva počet protónov v jadre atómu

ð označuje sa Z a zapisuje sa pred značku prvku vľavo dole (ZX)

ð počet protónov a počet elektrónov je rovnaký – preto protónové číslo udáva i počet elektrónov v atómovom obale

 

       Nukleonové číslo (A) nám udáva počet protónov a neutrónov.

 

          

 

Chemicky čistá látka, ktorej všetky atómy majú rovnaký počet protónov (rovnaké protónové číslo) sa nazýva chemický prvok. Každý chemický prvok charakterizuje protónové číslo, názov a značka.Zopakujte si:
1. Ktorý vedec prvý vytvoril planetárny model atómu?
2. Z akých častíc sa skladá atóm?
3. Aký elektrický náboj má elektrón?
4. Čo má udáva protónové číslo?
5. Čo je chemický prvok?


Použitá literatúra:
Vicenová, H.: Chémia pre 8. Ročník základných škôl a 3. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 3. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2011. s. 14-15. ISBN 978-80-8091-310-6

Zdroje obrazkov:
http://webdev.itsc.sk/elektro/zaklady.php.
http://www.kf.fpv.ukf.sk/ParticleAdventure/slovak/frameless/atom_fund.html.
http://horymirka.jecool.net/Fyzika/10%20casticove%20slozeni%20latek.ppt.
http://213.151.86.106/sipvz/ze/tema/1.uvod/1.uvod_html.html.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Protonov%C3%A9_%C4%8D%C3%ADslo
http://www.zschemie.euweb.cz/atomy/atom7.html.