Vypracovala: Jana ZáreckáVšetky látky sa skladajú z atómov, ktoré boli veľmi dlho považované za najmenšie častice každej látky. Na konci 19. storočia vedci zistili, že atóm obsahuje malé častice a tie nazvali elektróny. Ďalšími pokusmi sa dokázalo, že v atóme je, okrem elektrónov ďalšia časť, ktorú nazývame atómové jadro. Atómové jadro sa skladá z ešte menších častíc, ktoré sa nazývajú protónyneutróny.

Rôznym pozorovaním a skúmaním týchto malých častíc atómov, vedci zistili:

  • elektróny sa navzájom odpudzujú

  • protóny sa tiež navzájom odpudzujú

  • elektróny a protóny sa navzájom priťahujú

Toto vzájomné pôsobenie sa nazýva elektrické silové pôsobenie a sily, ktorými na seba pôsobia, sa nazývajú elektrické sily.

Časti, ktoré na seba pôsobia elektrickými silami, majú elektrické vlastnosti. Hovoríme o nich tiež, že majú elektrický náboj.

Ďalším pozorovaním atómov vedci zistili, že samotný atóm je elektricky neutrálny. Z toho vyplýva, že protón a neutrón majú rovnako veľké elektrické náboje, ktorých účinky sa navzájom rušia. Dohodou bolo stanovené, že náboj protónu bude kladný a bude sa označovať + a náboj elektrónu záporný s označením - . Keďže atóm je elektricky neutrálny, náboje protónu a elektrónu sa navzájom rušia, elektrický náboj neutrónu je tiež neutrálny.

Ako atóm vyzerá a ako sú v ňom častice usporiadané?

Na základe skúmania atómov sa vytvoril súčasný model atómu:

Každý atóm sa skladá z atómového jadra a obalu. V jadre sú protóny a neutróny. V obale, ktorý jadro obklopuje sú elektróny. Počet protónov v atómovom jadre je rovnaký ako počet elektrónov v atómovom obale. Preto je kladný elektrický náboj jadra atómu rovnako veľký ako záporný elektrický náboj jeho elektrónového obalu. Atóm je elektricky neutrálny.

Zaujímavé je, že jadro zaberá len veľmi malú časť atómu, ale jeho hmotnosť je niekoľko tisíckrát väčšia ako hmotnosť jeho obalu.

Vieme, že poznáme rôzne chemické prvky – vodík, kyslík, meď, hélium ....

Atómy každého z nich sa skladajú z jadra, v ktorom sú protóny a neutróny a obalu, v ktorom sú elektróny. Prečo sa potom chemické prvky odlišujú? Rozdielne sú preto, lebo sa líšia počtom protónov v atómovom jadre. Každý prvok má tento počet iný, napríklad atóm vodíka má 1 protón, atóm uhlíka ich má 6, atóm kyslíka 8.

Úlohy: 1. Opíšte model atómu.

2. Ako na seba pôsobia častice s rovnakým elektrickým nábojom?

3. Čím sa líšia atómy rôznych chemických prvkov?


Použitá literatúra: Fyzika pre 6.ročník základných škôl