O víťazstve Grécka rozhodlo veľmi dobré loďstvo Atén, po grécko-perzských vojnách narastá význam remeselníkov a obchodníkov, ktorí toto loďstvo budovali, upevňuje sa otrokárska demokracia, v čase vojen vzrástol význam vojenských stratégov (veliteľov) Þ skutočným vládcom

 

1.stratég- PERIKLES (polovica 5.storočia pred Kristom)

1.archon (stratég), je považovaný za najväčšieho demokratického politika Atén, pochádzal z aristokratickej rodiny s demokratickým zmýšľaním, vnútorná politika aby upevnil aténsku demokraciu, urobil 5 opatrení: začal platiť nižšie úrady, zaviedol žold, najchudobnejším ľuďom vyplácal z pokladnice peniaze na potraviny (nerobil to denne), roľníkov posielal do klerúchií, zaviedol verejno-prospešné práce, dokončil demokratizačný proces v oblasti štátnej správy

 

Najvýznamnejšími orgánmi v Aténach za jeho vlády boli

1/ ľudový snem = EKKLÉZIA – volili všetkých úradníkov, veliteľov, navrhovali zákony
2/ RADA 500 – schvaľovali zákony, rozhodovali o zahraničnej politike štátu
3/ porotný súd = HELIAIA – 6000 porotcov (600x10 fýl), smel rozhodovať len za účasti min. 5000 porotcov

 

Negatíva vnútornej politiky

Otrokárska demokracia,bolo zvýhodňované mestské obyvateľstvo pred vidieckym,boli platené len nižšie úrady, čiže všetky úrady neboli prístupné obyčajnému ľudu,zahraničná politika.
Perikles realizoval výbojnú (expanzívnu) politiku, ktorá mala 2 ciele: rozšíriť aténsky námorný spolok,snažil sa pre Atény získať nové suroviny, otrokov,odbytištia výrobkov, realizoval ju 2 spôsobmi – diplomaticky (cez klerúchie) i vojensky (kolónie), v polovici 5.st. Perikles vytvoril Aténsku ríšu (Atika, oblasť Chalkidiky, Trácia, Helespont, Z pobrežie Malej Ázie, oblasť Čierneho mora, ostrovy Egejského mora podporoval politiku panhelenizmu (pan = vše, helenizmus = grécka)

 

Zvolal panhelénsky kongres, na ktorom sa mali riešiť 3 otázky:

Uzavrieť všeobecný mier medzi gréckymi štátmi,spoločná pokladňa, z ktorej sa mali obnovovať škody po grécko-perzských vojnách,mali viesť spoločný boj proti pirátom,Sparta tento kongres odmietla, preto sa nekonal

 

ATÉNY

Kleistenes uskutočnil zásahy do aténskej ústavy, v rokoch 443-429 pred Kristom bol stratégom vynikajúci štátnik, vojvodca a rečník Perikles, ktorý umožnil aj najchudobnejším občanom zúčastňovať sa na verejnej správe, pretože dostávali príspevok ako náhradu za stratený deň

Periklovo opatrenie je vrcholom aténskej demokracie, demokracia - demos=ľud + kratos=vláda - vláda ľudu, éra vlády Perikla je zlatým vekom Atén - veľký rozvoj kultúry, vzdelanosti, umenia.

 

Perikles začal v Aténach prestavbu a výstavbu:

Opevnil Akropolu mohutnými hradbami s mohutnou bránou – propylaje, na Akropole vybudoval chrám Erechtheion, dal prestavať monumentálny chrám Partheón, divadlo pod Akropolou – Odeión (hlavný umelec, ktorý pôsobil pri výstavbe Akropoly bol sochár Feidias)

 

Peloponézska vojna (431-404 pnl)

Príčiny vojny:hospodárske a politické záujmy Sparty a Atén. Sparta sa obávala šírenia demokracie a tiež mocenského vplyvu Aténskeho námorného spolku.Začiatok vojny – 431 pred Kristom.Atény – prevaha na mori, Sparta – prevaha na súši

 

1.obdobie (431-421 pred Kristom)

Sparťania spustošili Atiku, v Aténach vypukol mor, ktorému podľahol aj Perikles (429 pred Kristom). 422 pnl – bitka pri Amfipolis, v roku 421 pred Kristom obe strany uzavreli mier, v ktorom Sparta diktuje podmienky, mier bol dočasný, o niekoľko rokov ho Atény porušili, čím začala nová etapa vojny

 

2.obdobie (415-404 pred Kristom):

V roku 413 pred Kristom Atény podnikli výpravu na Sicíliu proti mestu Syrakúzy – aby získali lacné obilie - aténske námorné loďstvo bolo porazené a veliteľ Alkibiades bol odsúdený v Aténach na smrť.Alkibiades bol odsúdený v neprítomnosti, a tak sa rozhodol, že sa pridá k Sparte – stal sa vojenským poradcom Sparty a ukázal im námornú taktiku Atén. Sparta získala finančnú pomoc od Peržanov,v roku 405 pred Kristom boli Aténčania v bitke pri Aigospotamoi (Kozia riečka) porazení,v roku 404 bol uzavretý mier, na základe ktorého bol rozpustený Aténsky námorný spolok - členské štáty spolu s Aténami boli začlenené do Peloponézskeho spolku; Aténčania museli zbúrať hradby a zmeniť ústavu; mohli si ponechať len 12 lodí;bola tu zlikvidovaná demokracia a nastolená vláda oligarchie (úzkej skupiny občanov),v tomto období sa najsilnejším štátom stáva Sparta

 

4.st. pnl (395-371 pred Kristom) – Korintská vojna

Kde proti Sparte bojovali Atény, Téby a Korint, výsledok vojny – nevyhrala ani jedna strana; nastalo hospodárske a politické oslabenie gréckych štátov a roztrieštenosť Grécka, oslabenie jeho obranyschopnosti, Grécko sa stalo ľahkou korisťou pre Macedóniu

V práci je opísané obdobie gréckych dejín od konca grécko-perzských vojen (449 pred Kristom) po koniec korintskej vojny (371 pred Kristom) – zachytáva teda takmer 80 rokov aténskej histórie. Autor sa zameral na vládu Perikla, peloponézsku vojnu a korintskú vojnu. Snažil sa o charakteristiku Periklovej vlády a stručnú chronológiu peloponézskej vojny, až po porážku Sparty a oslabenie Grécka. Niektoré fakty sú podané jasne, ale vyskytujú sa nepresnosti v štylistike aj faktografii.

 

 

Známka: 3

 

Hodnotenie:

Práci možno vytknúť nasledovné veci:

V súčasnosti sa nepoužíva skratka pnl., ale pred Kristom – p. K.Štylistika nie je dobrá, vety sú kostrbaté, nedokončené, niekedy uniká zmysel a podstata. K Periklovi sa žiada uviesť obdobie jeho vlády (443 – 429 p. K.) Medzi najvýznamnejšími orgánmi v Aténach nie sú spomenutí 10 stratégovia – jedným z nich bol práve Perikles. Rada 500 sa nazývala bullé a fungovala v čase medzi zasadnutiami snemu – ekklézie.

V negatívach Periklovej politiky chýba charakteristika otrokárskej demokracie – podstatou je, že politické práva mali len slobodní muži, bez politických práv boli otroci, ženy a cudzinci.

Chronológia peloponézkej vojny nie je presná – delíme ju na tri obdobia (a nie na dve): 1. Archidamova vojna (431-421 p. K.) 2. Sicílska vojna (421-413 p. K.) 3. Dekelejská vojna (413-404 p. K.).

Nespomína sa, že v peloponézskej vojne proti sebe bojovali Aténsky námorný spolok a Peloponézsky spolok. Zabudlo sa tiež uviesť, že po porážke Atén v peloponézskej vojne bol práve Aténsky námorný spolok zrušený.