Musíme byť veľmi smelí, aby sme sa odvážili byť samými sebou.“

Delacroix


 

ASERTIVITA

 

Toto zvláštne slovo vyjadruje vlastnosť človeka povedať svoj názor, myšlienku, snažiť sa ich presadiť bez toho, aby sme pritom ubližovali druhým , aby sme im nadávali , alebo boli k nim zlí, agresívny.

 

Asertivita znamená pokojne povedať svoju požiadavku , svoj názor . Opakom je obava , že ten druhý mi vynadá , že ma nebude mať rád, opakom je podľahnúť nátlaku druhého človeka alebo napríklad aj reklame. Asertívne správanie je veľmi dôležité vo vzťahu k drogám. Jedným zo spôsobov , ako odolať manipulácii , je naučiť sa byť asertívnym. Treba však zdôrazniť , že človek za svoje asertívne správanie musí znášať dôsledky, musí mať za svoje rozhodnutia zodpovednosť. Vždy ide pri medziľudských vzťahoch , rozhovoroch o to , že moja sloboda , moja asertivita môže naraziť na slobodu , asertivitu druhého. Aby sme si vôbec rozumeli , je potrebná vzájomná tolerancia a uvedomenie si zodpovednosti za presadzovanie svojich práv, ktoré by nemali ísť na úkor druhého.

 

Platí: Čo nechceš, aby iní robili tebe , nerob ani ty im.

 

 

Poznáme desať asertívnych práv každého človeka.

 

1. Mám právo sám posudzovať svoje vlastné správanie, myšlienky a emócie a byť si za ich dôsledky plne zodpovedný.

2. Mám právo neponúkať žiadne ospravedlnenia a výhovorky ospravedlňujúce moje správanie.

3. Mám právo posúdiť, či a na koľko som zodpovedný za riešenie problémov ostatných ľudí.

4. Mám právo zmeniť svoj názor.

5. Mám právo robiť chyby a byť za ne zodpovedný.

6. Mám právo povedať: ,,Ja neviem´´.

7. Mám právo byť nezávislý na dobrej vôli ostatných.

8. Mám právo robiť nelogické rozhodnutia.

9. Mám právo povedať: ,,Ja Ti nerozumiem´´.

10. Mám právo povedať: ..Je mi to jedno´´.

 

 

Základnou zásadou a pravidlom asertivity je umenie povedať NIE , keď je na mňa vyvíjaný nátlak niečo urobiť alebo povedať . Napríklad fajčiť, piť víno, pivo, alkohol užiť drogu.

Keď odmietneme nejakú požiadavku iného človeka , máme dať najavo , že nejde o odmietnutie človeka, ale jeho požiadavky. Platí to rovnako aj pre diskusiu , hádky. Môžeme sa hádať o myšlienke, tvrdení , ale nemáme pritom odsudzovať človeka. Dobre to vystihujú vety : „Si môj kamarát , ale v tejto veci s tebou nesúhlasím.. Dúfam , že aj ty ostaneš mojím priateľom, aj keď sa nezhodneme v názore na.....“


 

Aktivity

Premýšľanie nad asertivitou

1. Pozri na asertívne práva a k právu , ktoré uplatňuješ, používaš , napíš A- áno. K tomu, ktoré nepoužívaš, porušuješ, napíš N- nie.

2. Vráť sa k zoznamu N(nie) a rozmýšľaj nad tým, či sú tieto práva dobré , správne, alebo máš k nim výhrady, napr. k právu povedať „je mi to jedno „- súhlasíš s týmto právom?

3. Uvažuj (a zapíš si myšlienky) o tom, či asertivita nemôže prejsť do agresívneho správania .

4. Ktoré asertívne práva uplatňujú najčastejšie tvoji spolužiaci?

5. Ktoré by sa mali uplatňovať najmä v škole.


 

Cvičenia na odmietnutie

Odmietnuť fajčenie ,alkohol, drogu možno rozličnými spôsobmi. Naznačíme ich aj s príkladom a ty dopíš ďalšie možnosti.

Odmietnutie s vysvetlením - napr.“ Nie nemôžem si vypiť, tréner nám to zakázal.“

Napíš ďalšie odmietnutia s vysvetlením pre tieto situácie:

 

Niekto ti núka cigaretu:


Niekto ťa volá na diskotéku, kde vieš , že budú drogy:

 

Ponúknutie lepšej možnosti – napr. „Nie nejdem s tebou na diskotéku , radšej by som si išla zahrať tenis.“ Napíš odmietnutia s ponúknutím lepšej možnosti, ako je droga :

 

Zavedenie reči na inú tému:

Vymysli odvedenie reči na inú tému, keď ťa kamarát volá do reštaurácie :

 

Drastické odmietnutie:

a, Neustále opakovať nie, nemôžem, nejdem, nechcem, daj mi pokoj bez akéhokoľvek vysvetlenia zdôvodnenia .

 

b, Odmietnutie protiútokom, napr. „Nemal by si piť, už teraz strácaš pamäť a nevieš o sebe.“

Vymysli ďalšie spôsoby rýchleho a rozhodného odmietnutia.

 

c, Radikálne odmietnutie : „Nefetujem zo zásady.“

Vymysli ďalšie vety na odmietnutie piva, fajčenia, drog, hry na automatoch.


 

 Použitá literatúra:
M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Varmuža: Ako zmeniť sám seba, OG -Vydavateľstvo Poľana, s.r.o. Bratislava 2007
R.Roche.Olivar: Etická výchova , Orbis Pictus Istropolitana, 1992
E. Ivanová , Ľ.Kopinová , Etická výchova , MPC Bratislava 2004