• zodpovednosť každého za vlastné jednanie

  • kontrola nášho „JA“

  • rozhodnutia o tom, čo chceme v rôznych situáciách

  • počúvanie druhých ľudí a pochopenie ich správania, toho čo chcú, čo cítia a aké zastávajú pozície

  • hľadanie prijateľných riešení

 

Slovo asertivita pochádza z anglického slova "to assert" = presadiť sa. Asertívne správanie je také správanie, pri ktorom si dokážeme presadiť svoje požiadavky a potreby takým spôsobom, aby sme zbytočne neubližovali iným a zachovali si sebaúctu. To znamená, že nebudeme ponižovať seba ani iných, nebudeme sa strápňovať agresívnym vrieskaním ani ukrivdeným výrazom. Prvým krokom k zlepšeniu asertívnych zručností je uvedomenie si rozdielov medzi asertívnym správaním a agresiou a pasivitou. Rozdiely sú naozaj viditeľné a týkajú sa mnohých oblastí: 

 

 

 

správanie

pasívne

agresívne

asertívne

formulácia

Ty máš pravdu. Nezáleží na tom, čo si myslím a čo cítim ja.

Ja mám pravdu. Keď si myslíš niečo iné, je to zlé. Na tvojich pocitoch nezáleží.

Toto si myslím a toto cítim. Toto chcem a toto nechcem robiť. Čo ty na to?

účel

vyhnúť sa konfliktu

vyhrať za každú cenu

komunikovať a vzájomne sa rešpektovať

hlas

slabý, neistý, váhavý, časté prestávky

hlasný, povýšený, sarkastický, ostrý

pevný, primerane intonujúci hlas, zdôrazňuje podstatné

oči

odvrátený, sklopený, vyhýbavý pohľad

prenikavý, chladný, uprený pohľad

priamy, otvorený, udržuje kontakt s druhým

telo

zhrbené držanie tela, hranie sa s rukami, nadmerné prikyvovanie

tuhé strnulé držanie tela, ukazovanie prstom, založené ruky

uvoľnený a vzpriamený postoj, výstižné gestá

pocity

depresia bezmocnosť, osamelosť, stres

pocity viny, frustrácia, osamelosť, stres

pozitívne vzťahy, spokojnosť

zámer

páčiť sa iným, nedostať sa do konfliktu

presadzovať sa za každú cenu, ponižovať iných

komunikovať

výsledky

Znížená sebadôvera, nenaplnené potreby, často sa cíti zranený. Dúfa, že niekto uhádne, čo chce a na čo myslí. V podstatných veciach nedosahuje pokrok.

Snaha udržať svoje pozície za každú cenu. Narušené vzťahy, vytvára u druhých nepriateľstvo voči sebe. Dosahuje krátkodobé zisky na úkor iných.

Udržuje a buduje sebadôveru, dosahuje stanovené ciele. Rozvíja vzťahy s druhými.Asertívne sa správame vtedy, keď primerane reagujeme na situáciu, v ktorej sa momentálne nachádzame. Agresívny tón spôsobí to, že naše vyjadrenie budú ostatní brať odmietavo alebo obranne. Prejavy neistoty ako váhanie a nesmelý úsmev zase spôsobí, že naše požiadavky budú pochopené ako nedôležité a ujde sa nám nanajvýš zhovievavý úsmev. Cieľom asertívneho správania je zaistiť vzájomnú otvorenú komunikáciu.
Verbálny prejav a medziľudské vzťahy:

 

Asertívna osoba sa vyjadruje priamo a jasne. Používa „ja“ jazyk (myslím si, chcem, nepáči sa mi, mám radosť, teším sa, atď.). Súčasne i kooperuje (Ako to najlepšie urobíme?, Ako to vyriešime?)., prejavuje záujem (Čo si ty myslíš o veci?, Ako to vidíš ty?). Má pozitívne vzťahy s okolím, rieši konflikty, vytvára príležitosti pre medziľudské vzťahy, má kontrolu nad sebou, je spokojný, má dobrý sebaobraz. Asertívny človek svojej agresii rozumie a nebojí sa jej. Vie, že sú situácie, keď sa musí správať agresívne, aby si uchránil svoju fyzickú integritu a psychické zdravie.


 

Neverbálne prejavy asertivity:

 

 

  • otvorený pohľad očí

  • uvoľnené ruky

  • pevný a vzpriamený postoj

  • primerané gestá

  • primeraná sila hlasu


 

Aktivita:

 

 

1. Zlož zo slov zmysluplnú vetu. Napíš ju:

 

práva a je Asertívny rešpektuje človek vlastných. práv iných si vedomí


Použitá literatúra:
http://www.infovek.sk/predmety/etika/namety/komunikacia/komunikacia.php

http://casopis.oz-duha.sk/view.php?nazevclanku=asertivita&cisloclanku=2006090006

http://www.scribd.com/doc/2626101/Asertivita

Darina Gogoľová, Ľubica Bagalová, Tatiana Piovarčiová, Ľubomíra Kociánová: Etická výchova pre 6. ročník základných škôl, Súbor aktivít pre žiakov