Articolo partitivo / Delivý člen

Okrem určitého a neurčitého člena existuje v taliančine aj tzv. delivý člen – articolo partitivo.

Používa sa na vyjadrenie neurčitej časti z množstva a v množnom čísle často nahrádza neurčitý člen.

 

 

Mangio del pane.

Jem chlieb. (nie je určené presne aký chlieb a koľko chleba. Jeden krajec alebo dva?)

Mangio una fetta di pane.

Jem jeden krajec chleba. (už je určené presne, že koľko chleba zjem)Compro della frutta.

Kúpim ovocie. (ale aké a koľko?)

Compro una pera.

Kúpim jednu hrušku. (tu je presne určené množstvo a druh ovocia)


 

DELIVÝ ČLEN MÁ TIETO TVARY:

 

 


Jednotné číslo

Množné číslo
Mužský rod

DEL / DELLO / DELL‘

DEI / DEGLI
Ženský rod

DELLA / DELL‘

DELLE
 

 

Tvary delivého člena sú totožné s tvarmi predložky „DI“ spojenej s určitým členom. Predložka „DI“ slúži v taliančine hlavne na privlastňovanie.

Pre použitie delivého člena neplatia presné pravidlá, no v taliančine sa používa predovšetkým v hovorovej reči. Má podobný význam ako výrazy: un po’, alcuni, alcune, qualche: 

 

 

Aggiungi del sale.

Aggiungi un po’ di sale.

Pridaj trocha soli.

Abbiamo comprato delle mele.

Abbiamo comprato qualche mela.

Kúpili sme nejaké jablká.

Lei ha visto dei gatti nel giardino.

Lei ha visto alcuni gatti nel giardino.

Ona videla v záhrade niekoľko mačiek.

Scusi, ci può portare dell’acqua?

Scusi, ci può portare un po’di acqua?

Prepáčte, môžete nám priniesť trochu vody?


 

Preposizioni articolate / Predložky spojené s členom

Podobne ako predložka “DI”, tak aj ostatné predložky sa spájajú s určitým členom a to konkrétne tieto predložky: A, DA, DI, IN, SU.

Príklady:

 

Il computer del mio fratello

Počítač môjho brata

Dalle cinque alle dieci

Od piatej do desiatej

Negli anni novanta

V devedesiatych rokoch

Il libro è sul tavolo

Kniha je na stole

 Zopakujte si:
1. Čo je to delivý člen?
2. Čo ním vyjadrujeme?
3. S čím sú totožné tvary delivého člena?
4. Ktoré ďalšie predložky sa spájajú s určitým členom?

Použitá literatúra:
Talianska gramatika, Michal Hlušík, 2001