Vypracovala: Ivana Dulová


NEURČITÝ ČLEN


TVARY NEURČITÉHO ČLENA


MUŽSKÝ ROD

ŽENSKÝ ROD

un (ragazzo)

una (ragazza)

un (amico)

un(amica)

uno (studente)


Neurčitý člen je odvodený od latinskej číslovky „jedna“ a teda nemôže byť použitý v množnom čísle. Namiesto toho používame v množnom čísle nulový alebo delivý člen.

UN – sa používa pred podstatnými menami mužského rodu, ktoré začínajú na spoluhlásku, okrem s+spoluhláska, z, gn, ps, pn, x, y a polospoluhlásku i.

un bambino, un cane, un dente, un fiore, un gioco, un liquore

UN sa tiež sa používa pred podstatnými menami mužského rodu začínajúcimi na samohlásku alebo polospoluhlásku u /w/.

un amico, un incubo, un uragano, un whisky, un week-end

UNO – stojí pred podstatnými menami mužského rodu začínajúcimi na „nečisté“ s, z, gn, ps, pn, x, y a polospoluhláskové i /j/.

uno sbaglio, uno zaino, uno xilofono, uno pseudonimo, uno gnocco

UNA – sa kladie pred podstatné mená ženského rodu, ktoré začínajú na akúkoľvek spoluhlásku.


una bestia, una casa, una donna, una fiera, una giacca

UN´ - používame pred podstatnými menami ženského rodu začínajúcimi na samohlásku. Ide o tvar elidovaný z „una“, apostrof je preto povinný.

un´isola, un´unghia, un´anima, un´ombra, un´amica

Často slúži na odlíšenie od mužského rodu, napr.:
un assistente (asistent) X un´assistente (asistentka). Často sa však stretávame aj s tvarmi, ktoré nie sú elidované, napríklad: una erede (dedička).

POUŽITIE NEURČITÉHO ČLENA
►u všeobecných podstatných mien
1. pred podstatnými menami, ktoré boli doteraz neznáme z kontextu či situácie, alebo ktoré sú bližšie neurčené.
Pietro è andato da uno specialista di malattie di cuore. - Peter šiel k odborníkovi na srdcové choroby.

2. pred podstatnými menami, ktoré sú chápané ako trieda, kategória, druh. Člen má v tomto prípade rovnaký význam ako prídavné meno „každý“ a môže alternovať s určitým členom.
Un cittadino (=il cittadino = ogni cittadino) deve rispettare le leggi. – Občan (= každý občan) musí rešpektovať zákony.

3. pred podstatnými menami na zdôraznenie niektorých ich vlastností. Tieto podstatné mená sú doprevádzané prívlastkom alebo prívlastkovou vetou a môžu označovať už známe osoby, predmety a javy, prípadne javy, ktoré sú jedinečné.
Elisa mostrò un coraggio straordinario. – Mária ukázala obdivuhodnú odvahu.
È sorta
una luna pallida. – Vyšiel bledý mesiac.
L´Italia è
una penisola che ha la forma di uno stivale. – Taliansko je polostrov, ktorý má tvar čižmy.