szocova

 

 

Keď hovoríme o ľuďoch a veciach vo všeobecnosti určitý člen the nepoužívame:

I´m afraid of dogs. (psi vo všeobecnosti, nemyslím konkrétnych psov)

Doctors are paid more than teachers.

Do you collect stamps?

Crime is a problem in most big cities.

Life has changed a lot in the last thirty years.

Do you like classical music?

My favourite sport is football.

My favourite subject at school was English.

 

 

Často používame aj slovo most (väčšina) bez člena:

Most hotels accept credit cards.Určitý člen the používame pokiaľ hovoríme o konkrétnych veciach alebo ľuďoch

 

 

 

 

Vo všeobecnosti bez člena

 

 

Konkrétne veci alebo ľudia s členom

Children learn from playing.

(všetky deti, nemyslím konkrétne deti)

We took the children to the zoo.

(konkrétne deti, napríklad toho kto to hovorí)

I couldn´t live without music.

The film wasn´t very good, but I  liked the music.

(konkrétnu hudbu v tom filme, ktorý sme pozerali)

All cars have wheels.

All the cars in this car park belong to people who work here.

Sugar isn´t very good for you.

Can you pass the sugar, please?

(konkrétny cukor, čo je na stole)

English people drink a lot of tea.

The English people I know drink a  lot of tea.

(tí, ktorých poznám)


 

Niekedy môže byť problém rozoznať čo je konkrétne a  o čom hovoríme vo všeobecnosti.

Porovnajte:


 

 

 

Vo všeobecnosti bez člena the

 

Konkrétny ľudia a veci s členom

I like working with people.

(všeobecne rád pracujem s ľuďmi)

I like working with people who are lively.

(nie všetci ľudia, ale len tí čo sú veselí, no stále hovorím vo všeobecnosti a nie o konkrétnych ľuďoch)


I like the people I work with.

(konkrétna skupina ľudí s ktorými pracujem)


Do you like coffee?

(kávu vo všeobecnosti)

Do you like strong black coffee?

(stále hovoríme o káve vo všeobecnosti, nemáme na mysli konkrétnu šálku kávy)

 


Did you like the coffee we had after dinner last night?

(konkrétna káva, ktorú sme pili po večeri)

 Zopakujte si:
1. Kedy používame určitý člen the?
2. Kedy nepoužívame žiadny člen?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004