Vypracovala: PaedDr. Ivana Dulová

 

 

Členy (articles) sú krátke gramatické slová, ktoré špecifikujú a určujú význam podstatného mena. V angličtine používame 3 hlavné členy:

1. určitý člen (definite article): the

2. neurčitý člen (indefinite article): a, an

3. nulový člen (zero article)

URČITÝ ČLEN (definite article)

stojí pred podstatnými menami, ktoré už poznáme, o ktorých sme už hovorili.
● má rovnaký tvar
„the“ pre jednotné aj pre množné číslo počítateľných podstatných mien aj pre nepočítateľné podstatné mená a má význam ako oslabené ukazovacie zámeno „ten“. Väčšinou sa do slovenčiny neprekladá.

špecifikuje a určuje jedincov, takže je zrejmé, o ktorého jedinca daného názvu ide. Jeho úlohou je zdôrazniť, konkretizovať.

 

Výslovnosť

the (ðә) - pred vyslovovanou spoluhláskou (the girl, the desk, the red umbrella)

the (ði) - pred vyslovovanou samohláskou (the oranges, the elephant)

the (ði:) - pri zdôraznení výslovnosti, ak chceme zdôrazniť výnimočnosť danej

osoby alebo veci

 

Určitý člen používame:

 

pred podstatnými menami, ktoré označujú jedinečnú bytosť alebo vec
(the Queen, the King, the sun, the moon, the President)

pred podstatnými menami, o ktorých sme už hovorili

This is a pencil. The pencil is new. Toto je (nejaká) ceruzka. Tá ceruzka je

nová.

They have got a dog. The dog is brown. Oni majú (nejakého) psa. Ten pes je

hnedý.

 

pred podstatnými menami, ktoré označujú celú triedu jedincov
the cow – krava ako živočích
the microscope – mikroskop ako technický nástroj

The dog is a domestic animal. – Pes je domáce zviera.

pred podstatnými menami v množnom čísle, ktoré označujú celú skupinu osôb alebo rodinu

the Browns, the Smiths, . . .
the doctors, the teachers, . . .

 

v treťom stupni (superlatíve) prídavných mien
the highest building
the most expensive thing

the most beautiful girl

 

pred radovými číslovkami
the first, the second, the eleventh, . . .

 

pred názvami svetových strán
the north, the south, the east, the west

 

v ustálených slovných spojeniach
in the morning, in the evening, in the afternoon, . . .
at
the beginning, at the top, in the middle, on the right, on the left, . . .
at
the station, at the cinema . . .
What is
the time?
What is
the date today?

 

pred vlastnými podstatnými menami
- pred názvami oceánov, morí, riek, kanálov a vodopádov (the Elbe, the Pacific Ocean, the Black Sea, . . .

- pred názvami púští a polostrovov (the Sahara, the Gobi)

- pred názvami pohorí (the Alps, the Rocky Mountains)
- pred názvami súostroví (the Canaries)

- pred názvami lodí (the Titanic)

- pred názvami ulíc, námestí, staníc, letísk, ktoré v názve neobsahujú vlastné meno (the Central Station, the Red Square)

- pred názvami anglických novín a časopisov (the Times)

- pred názvami krajín v množnom čísle alebo pred zloženými názvami krajín, ktoré obsahujú slovo KINGDOM, REPUBLIC, STATE (the United Kingdom, the Slovak republic, the U.S.A.)

 

NEURČITÝ ČLEN (indefinite article)

má tvar „a“ pred vyslovovanou spoluhláskou (a table, a chair) a tvar „an“ pred vyslovovanou samohláskou (an orange, an owl)
● jeho všeobecný význam je v klasifikácii: zaraďuje osobu a vec, na ktorú sa vzťahuje, do kategórie ako jedného z mnohých členov tejto kategórie. Neurčuje jedinca.
● používa sa iba pred počítateľnými podstatnými menami v jednotnom čísle a môžeme ho preložiť ako
NEJAKÝ, JEDEN, AKÝSI. Pre podstatnými menami v množnom čísle sa neurčitý člen nepoužíva.

pred podstatnými menami v množnom čísle môžeme neurčitý člen nahradiť zámenom „some“. I need a new pen. ALE I need some new pens.

 

Použite neurčitého člena

označuje bytosť alebo vec, o ktorej sa ešte nehovorilo
It is an old book. – Je to (nejaká, akási) stará kniha.
● často sa vyskytuje vo väzbe „there is“
There is a station near my house.

v tzv. distributívnej funkcii

once a year, twice a month, . . .

v ustálených slovných spojeniach

- to have a smoke, to have a drink, Let´s have a look, Let´s have a rest, . . .

- it is a pity, to have a headache, to have a cold, to be in a hurry, . . .


NULOVÝ ČLEN (zero article)
Člen sa v angličtine obvykle nepoužíva v nasledujúcich prípadoch:

vo všeobecných tvrdeniach: Children love Christmas.

 

pri použití názov dní, mesiacov, ročných období, sviatkov, denných jedál, športov, hier, školských predmetov, abstraktných pojmov, látkových a nepočítateľných podstatných mien (I love mathematics, Life is short, It is Monday today, I was born in September)

 

ak je pred podstatným menom privlastňovacie zámeno

This is my oldest brother.

 

pred názvami farieb a jazykov odvodených od prídavných mien

She is studying Italian.

the girl in red

 

vo frázach popisujúcich časti dňa
by day, by night, on Sunday night, all day, . . .

pred vlastnými podstatnými menami
- osobnými: Peter, Lucy, Jane,. . .
- ktoré predchádza titul: King Henry VIII
- označujúcimi členov rodiny: mother, sister, son, aunt
- označujúcimi názvy svetadielov: Europe, Asia, America, . . .
- označujúcimi jednoslovný názov krajiny:
Slovakia, Italy, Germany, . . .

- označujúcimi hory, zálivy, mysy a jazerá v jednotnom čísle: Mont Blanc
- popisujúcimi názvy miest a obcí: New York, Bratislava, Prague, . . .

- u názvov ulíc, námestí, parkov, verejných budov a inštitúcií, letísk, staníc, štadiónov, ak je prvým slovom vlastné meno: Oxford Street, Prague Castle, Buckingham Palace, London Airport,

 

v ustálených slovných spojeniach
at home, at school, at work, in hospital, in love, in bed, to school, . . .

 

v ustálených spojeniach dvojíc

face to face, hand in hand, day by day, father and son, husband and wife

 

ZOPAKUJME SI!

 

1. Aké členy poznáme v angličtine?
2. Aké tvary má určitý člen a kedy sa používa?

3. Aké tvary má neurčitý člen a kedy sa používa?
4. V ktorých prípadoch nepoužívame člen?

 

 

A / An / The

 

 

 

a

an

the

- - -

1.

Jednotné počítateľné

a cat

a university

(nová informácia)

an umbrella

an apple

(nová

informácia)

the cat

the dog

 

(nie nová

informácia)

 

2.

Množné počítateľné

 

 

the cats

the dogs

(nie nová

informácia)

cats

dogs

(všeobecná informácia)

3.

Nepočítateľné

 

 

the money

the water

(nie nová informácia)

money

water

(všeobecná informácia)

4.

Veci vo všeobecnosti

 

 

 

money

water

(všeobecná informácia)

5.

Veda a technológia

 

 

the telephone

the telescope

 

6.

Hudobné nástroje

 

 

the guitar

the piano

 

7.

Prídavné mená

- sociálne skupiny ľudí

 

 

 

the old

the rich

 

8.

Planéty

 

 

the sun

the moon

 

9.

Osoba – člen určitej skupiny ľudí

a doctor

a man

a teacher

 

 

 

10.

Vyjadrenie vlastností predmetov alebo ľudí

a big city

a tall girl

an old city

an angry man

 

 

11.

Privlastňovanie

 

 

 

John´s dog

Bob´s student

12.

Choroby

 

 

 

cancer

toothache

 

13.

Čísla

a hundred

a thousand

a million

 

 

 

14.

Ročné obdobia

 

 

the spring

the summer

the autumn

the winter

spring

summer

autumn

winter

15.

Lode

 

 

the Titanic

the Queen Mary

 

16.

Geografické územia

 

 

the country

the sea

the mountains

 

17.

Názvy miest:

moria

horské masívy

súostrovia

rieky

púšte

hotely

kiná

divadlá

 

kontinenty

krajiny

okresy

veľkomestá

mestá

ulice

jazerá

 

Krajiny s dlhším názvom

 

 

 

 

 

the Atlantic

the Himalayas

the Canaries

the Thames

the Sahara

the Hilton

the Odeon Cinema

the Playhouse

 

 

 

 

 

 

 

 

the USA

the USSR

the UAE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asia

Scotland

Kent

London

Broadstairs

Oxford Street

Lake Kendal

 

18.

Hlavné budovy v meste

 

 

 

Oxford University

Heathrow Airport

Victoria Station

19.

Vrchy (Štíty)

 

 

 

Mount Everest

Mount Fuji

20.

Po predložke

 

 

 

to school

at school

from school

in school

out of school

by car

on foot

go to sleep

for breakfast

 

Použitá literatúra:

http://skola.amoskadan.cz/s_aj/ag.htm

http://depts.gallaudet.edu/englishworks/grammar/aanthe.html

http://www.eslprintables.com/printable.asp?id=3204#this