Ľudia sa už dávno zaoberajú rôznymi úvahami súvisiacimi s problematikou vzniku, priebehu a následkov neželaných, neplánovaných, negatívnych udalostí, ktoré môžeme nazvať aj mimoriadnymi udalosťami. V súčasnosti sa touto problematikou v našich podmienkach zaoberá alebo sa jej dotýka množstvo významných zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických noriem a iných právnych úprav platných na území SR, ktoré často vychádzajú, resp. obsahujú podobné právne úpravy platné v krajinách EÚ. 

Vznik mimoriadnych udalostí a následne ich samotný priebeh môže byť spojený s únikom nebezpečných chemických látok a produktov, ktoré sa stali súčasťou materiálov bežne uplatňujúcich sa v praxi. Uniknuté látky môžu následne v prostredí zasiahnuť rôzne objekty buď priamo, t.j. bezprostredne po úniku a v mieste úniku, alebo s určitým časovým alebo priestorovým posuvom a taktiež sa buď priamo alebo sprostredkovane dostanú do prostredia – do vzduchu, do vôd, na zem alebo na iné predmety. V závislosti na vlastnostiach uniknutých nebezpečných chemických látok je ich vplyv na človeka a životné prostredie vo väčšine prípadov negatívny.

Medzi nebezpečné chemické látky patrí aj amoniak - prírodná anorganická látka, ktorá je zlúčeninou dusíka a vodíka. Amoniak je normálnou zložkou atmosferického vzduchu pochádzajúcou z biochemických premien biohmoty. V priemyselnej praxi nachádza okrem iného aj uplatnenie ako chladiace médium v technologických zariadeniach vzhľadom na svoje špecifické vlastnosti.

Hlavným problémom, ktorý rieši predložená bakalárska práca sú nedostatočné skúsenosti veliteľov zásahu jednotiek Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) s likvidáciou mimoriadnych udalostí spojených s únikom amoniaku do životného prostredia, nakoľko ich počet je v porovnaní s počtom požiarov alebo dopravných nehôd relatívne nízky. Tento fakt zvyšuje význam a aktuálnosť riešenia témy a znásobuje ju skutočnosť, že v súčasnosti sa priemyselné podniky, ktoré vo svojom výrobnom procese využívajú nebezpečné chemické látky, medzi ktoré patrí aj amoniak, budujú nielen mimo zastavaných obydlí, ale aj v blízkosti, resp. priamo v centre obývaných častí miest a obcí, čím môže dôjsť k ohrozeniu značného počtu ľudí. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby okrem zabezpečenia ochranných opatrení a vykonávania prevencie k predchádzaniu vzniku mimoriadnych udalostí boli stanovené postupy činností, ktoré budú pri ich likvidácii vykonávať záchranné zložky Integrovaného záchranného systému (IZS), medzi ktoré patria aj jednotky HaZZ. 

Účelom a cieľom tejto bakalárskej práce je práve stanovenie protipožiarnych opatrení, ktoré budú vykonávať zasahujúci hasiči pri likvidácii mimoriadnej udalosti a eliminácii uniknutého amoniaku do životného prostredia. Postup uvedených činností je popísaný v podkapitole 4.1 a vychádza z analýzy a posúdenia konkrétnej výrobnej prevádzky v podkapitolách 3.1 až 3.4, ktorá ako chladiace médium vo svojej technológii využíva práve amoniak, s prihliadnutím na vplyv amoniaku na človeka a životné prostredie uvedený v podkapitole 1.3 a 1.4, ktorý je všeobecne známy na základe charakteristických vlastností amoniaku, ktoré sú obsahom podkapitoly 1.1.