- dostáva sa na

- čiastočne v 60.- tych rokoch vy.li niektoré knihy, diela Mailera, Salingera, Updike

- vy.li diela Ginsberg, Styrona

- americká literatúra ovplyvnila slovenskú literatúru najmä po roku 1989, keď ju zasiahla

americká komerčná literatúra

- delíme ju na :

a) národnú - súvisela s 2. svetovou vojnou

- v 1.fáze americký spisovatelia obdivujú ZSSR, neskôr nastáva tvrdá kritika

stalinizmu a ZSSR

b) men.inovú - súvisela s men.inami, ktoré .ijú v USA

- delíme ju: 1.) ju.anská lit. - autori sú bieli Američania (majú väč.inou

anglický alebo írsky pôvod), pí.uci

o vzťahu belochov a černochov

- vyčleňuje sa literatúra pre gayov

(vyjadruje .ivotný postoj gayov

a lesbičiek)

- na Slovensku- klub gayov nebol

2.) černo.ská lit. - autori sú bieli aj čierni

- rie.i sa otázka spolu.itia belochov

a černochov, ale s ohľadom na to, .e

čierni Američania .ijú v nepriateľskom

prostredí

3.) indiánska lit. - pokladá sa za najmlad.iu v americkej lit.

- opiera sa o ústne tradície

- zakladateľ bol Jozef Bruckac

- jeho pôvod je zo Slovenska

4.) .idovská lit. - roz.írila sa po 2. svetovej vojne

- rie.i otázku .idovstva vo svete a vo vojne

5.)chicagská lit. - zachytáva časť Latinskej Ameriky

- vychádza v .panielčine a niektoré

v americkej angličtine

- men.inové prúdy- vietnamská, čínska, kórejská, ...

- rozdelenie americkej literatúry:

a) klasická . literárne má umelecké hodnoty

b) komerč- bestsellery a komixy, skrátené verzie klasických románov

a) objektívna

b) subjektívna

- rozdelenie podľa prúdov a smerov :

1.) sociálno-kritický realizmus (Steinbeck)

2.) Beat Generation - 60.-te roky

3.) absurdná literatúra

4.) postmoderna