Literárne znaky americkej literatúry:

 

  • Americká literatúra sa zaraďuje do tzv. západnej literatúry – charakterizuje ju demokracia a experimentovanie.

  • Po roku 1945 v nej vznikali nové umelecké smery a prúdy – Beat Generation, Postmoderna,...


 

Americkú literatúru rozdeľujeme na:

  1. Národná – jej základ tvoril predovšetkým obraz 2. svetovej vojny a reakcia na vojnové udalosti a kritika stalinizmu a ZSSR

  2. Menšinová – južanská literatúra, černošská, indiánska, židovská, chicagská,...

  3. Menšinové prúdy – vietnamská, čínska, kórejská,...

  4. Objektívna

  5. Subjektívna

 Použitá literatúra:
IVANOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2000. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-39-6
KASÁČ, Z.: Svetová literatúra 20. storočia. 1. vyd. 1998. MPC Banská Bystrica. ISBN 80-8041-212-X
KONDEL, Ľ.: Opäť v učebných osnovách. 1. vyd. 1995. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-26-4
OBERT, V. a kol.: Literatúra pre 4. ročník gymnázií a stredných škôl. 1. vyd. 2001. Poľana. Bratislava. ISBN 80-89002-33-1
SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom k maturite – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0
http://www.metoo.sk/11908/norman-mailer-nahi-a-mrtvi-obsah-literarneho-diela
http://biografia.sk/norman-mailer/