Spoločensko – politické podmienky:

 

  • USA patrili medzi krajiny so silným vplyvom na svetovú politiku.

  • Svet sa po 2. svetovej vojne rozdelil na dva tábory – západný a východný, teda totalitný a demokratický.

  • Po 2. svetovej vojne nastalo vyše štyridsaťročné súperenie dvoch vedúcich svetových mocností čias – USA – ZSSR – éra „železnej opony“ (termín „železná opona“ prvýkrát použil vtedajší britský premiér Winston Churchill v roku 1946 v tzv. fultonovskom prejave) - éra tzv. studenej vojny.

  • Éru rozdeleného sveta charakterizovali lokálne vojny (Kórea, Vietnam, Blízky východ), zavŕšenie rozpadu koloniálneho systému, presun veľmocenského ťažiska z Európy do USA, budovanie komunistických režimov v tzv. sovietskom bloku,...

 Použitá literatúra:
IVANOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 1. vyd. 2000. Enigma. Nitra. ISBN 80-85471-39-6