- mala tradičnú formu

- vyznačuje sa mno.stvom prúdov a smerov

- vychádza z reálnych tradícií drámy

- zakladatelia: 1. prúd- ČECHOVOV PRÚD

2. prúd- HENRICH O´NEIL

- typické je, .e hra, ktorú uvedú na Broadway a udr.í sa 1 tý.deň, je isté, .e získa úspech

- existujú kamenné a alternatívne scény

- predstavitelia: Tennessee Wiliams

Arthur Miller

Tenessee Williams

(1914 . 1983)

- volá sa podľa .tátu, kde sa narodil otec (pôvodne sa volal Thomas Zaniere)

- chcel vyniknúť nad ostatnými

- obrovské rodinné problémy

- musel opustiť .kolu a sám sa .iviť

- zarobil peniaze, znovu sa vrátil na .kolu a dokončil ju

- v detstve ťa.ko ochorel- mal vá.nu srdcovú chorobu

- stal sa hypochondrom- mal strach zo smrti

- písal poviedky, básne a drámu

drámy: ZÁPAS ANJELOV

SKLENENÝ ZVERINEC

LETO A DYM

ELEKTRIČKA ZVANÁ TÚ.BA

MAČKA NA HORÚCEJ PLECHOVEJ STRECHE

SLADKÝ VTÁK MLADOSTI

- začiatky boli neúspe.né

- končí s Nobelovou cenou

- drámu delíme: 1.) psychologická

2.) spoločensko- kritické hry

SKLENENÝ ZVERINEC

- dráma

- príbeh chlapca, ktorý .ije s matkou a telesne postihnutou sestrou

- finančne im pomáha

- nakoniec sa rozhodne od nich odísť, hoci vie, .e budú trpieť, lebo sú od neho veľmi závislé

ELEKTRIČKA ZVANÁ TÚ.BA

- psychologická dráma

- má 3 dejstvá

- zneurotizovaná ju.anská kráska Blanche uteká k svojej sestre do New Orleans, aby tu na.la

východisko z traumy ne.ťastného man.elstva

- primitívny .vagor Sterley v.ak v.etky ilúzie ne.ťastnej Blanche zničí a nakoniec ju brutálne

znásilní

- otrasenú Blanche odvezú do ústavu pre choromyseľných, lebo ani vlastná sestra nechce

uveriť, .e jej mu. ju znásilnil

- je to vrchol americkej psychologickej drámy

52

- vychádza z Ginsberga, Oneira

- názov je symbolický . z názvu zástavky električky z New Orleánskej .tvrti

- hlavná my.lienka- prízemnosť, hrubosť a násilie ničia ľudské tú.by a nádeje

MAČKA NA HORÚCEJ PLECHOVEJ STRECHE

- odohráva sa v Ju.nej Amerike

- po smrti panovačného starého otca v.etci čakajú na jeho dedičstvo

- medzi sebou robia veľké intrigy, aby získali čo najväč.í podiel

- vyniká postava Maggie- man.elka najmlad.ieho syna, ktorá cieľavedome si vie presadiť

svoju vôľu a v tú.be za majetkom ide úplne bezohľadne za svojím cieľom

- názov je tie. symbolický- Maggie koná ako mačka, ale Maggie si na svoju stranu získava

sympatie diváka pre svoju .ivotaschopnosť

53

Arthur Miller

(1915- New York)

- americký dramatik a publicista

- jeho rodičia boli .idia z Rakúska

- vy.tudoval

- man.el Marilyn Monroe

- v 50.. tych rokoch ho vy.etroval výbor pre neamerickú činnosť, lebo súhlasil s komunizmom

- písal psychologické divadelné hry s aktuálnou spoločenskou tematikou

- diela: V.ETCI MOJI SYNOVIA

HON NA ČARODEJNICE

PO PÁDE

ČARODEJNICE ZO SALEMU

SMRŤ OBCHODNÉHO SPOLUCESTUJÚCEHO

SMRŤ OBCHODNÉHO CESTUJÚCEHO

- psychoanalytická dráma má 2 dejstvá

- hlavná postava- Willy Loman

- zostarnutý Willy, ktorý celý .ivot pracoval pre rodinu (man.elka + 2 synovia) je čoraz

unavenej.í

- obchody sa mu nedaria, je roztr.itý, zapríčiňuje dopravné nehody

- pred rodinou ale svoju situáciu tají

- dostáva sa tak do .ivotnej krízy

- neprizná si o sebe pravdu a predstieranou autonehodou, ktorá je v skutočnosti samovra.dou,

umo.ní rodine získať kapitál zo .ivotnej poistky

- Willy je obeťou vlastných slabostí, spoločenského systému, lebo spoločenský systém

neumo.ňuje jedincovi, aby sa slobodne rozhodol o svojom osude

- vyu.il filmovú techniku, prelínanie časových rovín a niekoľkokrát to bolo sfilmované, dodnes

sa hrá a má úspech

ČARODEJNICE ZO SALEMU

- v mestečku Salem sa uskutoční proces proti bosorkám

- inkvizícia odsúdi a popraví nevinných a aj hlavného hrdinu- sedliaka, ktorý odmietne

podpísať falo.né udanie

PO PÁDE

- autobiografia

- rozpráva vlastný príbeh z man.elstva s Marilyn Monroe

- pre.íva tu man.elskú a .ivotnú krízu a prehodnocuje svoj .ivot