1) Alkány - nasýtené uhľovodíky obsahujúce vo svojej molekule len jednoduché väzby

CnH2n 2

Cykloalkány - nasýtené uhľovodíky obsahujúce vo svojej molekule len jednoduché väzby a atómy C sú uzavreté do kruhu

CnH2n

Homologický rad: metán, etán, propán, bután, pentán, hexán, heptán, oktán, nonan, dekán, ...

Skupenstvo: C1 - C4 - plyny, C5 - C15 - kvapaliny, vyššie ako C16 sú pevné látky

Vlastnosti: nerozpustné vo vode, bezfarebné, rozpustné v organických rozpúšťadlách, samy rozpúšťajú niektoré organické látky (tuky, oleje), horľaviny, na vzduchu sú výbušné, málo reaktívny, pretože reakcie prebiehajú na stabilných väzbách

2)
3) a = 109o28 '- pravidelný štvorsten
4) okolo jednoduché d väzby medzi atómami C dochádza k rotácii, a tým vznikajú priestorové konformácie - zošikmená (najčastejšie - výhodnejšie) x zákrytová

5) pretože reakcie prebiehajú na stabilných väzbách CC alebo CH

6)
6.1 chlorácia etánu C2H6 Cl2 CH3-CH2Cl (chlorethan) HCl
6.2 sulfochlorácia etánu C2H6 SO2 Cl2 HCl CH3-CH2-OSO-Cl
(Ethansulfonylchlorid)
6.3 nitrácia etánu C2H6 HNO3 H2O H3C-CH2-NO2 (nitroethan)
6.4 dehydrogenizácie etánu CH3-CH3 H2 CH2 = CH2 (etylén)
6.5 dehydrogenizácie propánu CH3-CH2-CH3
6.6 dehydrogenizácie cyklohexánu
3H2
(Benzén)

6.7 katalytická hydrogenácia cyklopropán
H2C
CH2 H2 CH3-CH2-CH3 (propán)
H2C

7) metán - plyn, bezfarebný, bez zápachu, horľavý, s O2 výbušný; v zemnom plyne, v rope, v banskému bahennom plynu, v sopečnom plynu, v črevách prežúvavcov; na výr vodíka, acetylénu, sadzí, ...
propán-bután - ľahko skapalnitelné plyny, horľavé, vysoká výhrevnosť; odpady zo syntézy benzínu; palivo, výr plastov a organ. l.
Petroléterový - zmes 5 a 6uhlíkatých alkánov; výr frakčnou destiláciou ropy; použitie ako rozpúšťadlo
cyklohexán - v ropných destilátoch; použitie ako rozpúšťadlo a ako surovina na výrobu polyamidov
izooktánu -