Alkány

·      starší názov parafíny

·      sú uhľovodíky, s otvoreným reťazcom atómov uhlíka

·      medzi atómami uhlíka sú  jednoduché väzby = nenasýtené uhľovodíky

·      názov je tvorení predponou a koncovkou –an (napr.: metán, etán, propán, bután)

·      názvy piateho a ďalších alkánov sa tvoria pomocou číselnej predpony + prípony -án

·      všeobecný vzorec pre zápis alkánov je CnH2n+2.

 

Počet  C

Vzorec molekulový

Názov

1

CH4

metán

2

C2H6

etán

3

C3H8

propán

4

C4H10

bután

5

C5H12

pentán

6

C6H14

hexán

7

C7H16

heptán

8

C8H18

oktán

9

C9H20

nonán

10

C10H22

dekán

 

Fyzikálne vlastnosti:

·      od počtu uhlíkov závisí skupenstvo alkánov:

Ø  1 až 4 uhlíky sú látky plynné alkány

Ø  4 až 15 uhlíkov sú kvapaliny

Ø  alkány s viacej než 15 uhlíkmi sú pevné látky

 

Vôňa (zápach):

·       Plynné alkány sú bez zápachu

·       Kvapalné alkány s nižšou teplotou varu majú zápach podobný benzínu

·       Kvapalné alkány s vyššou teplotou varu sú bez zápachu

·       Tuhé alkány sú bez zápachu

 

Rozpustnosť:

·       Vo vode nerozpustné

·       Rozpustné v organických rozpúšťadlách (napríklad etanol, benzén a podobne – rozpustnosť tuhých alkánov klesá s ich rastúcou molekulovou hmotnosťou)

·       Plynné a tuhé alkány sa rozpúšťajú v kvapalných alkánoch

 

So stúpajúcim počtom uhlíkov stúpa teplota topenia a varu

·       Alkány sú horľavé látky