Alkány

·      starší názov parafíny

·      sú uhľovodíky, s otvoreným reťazcom atómov uhlíka

·      medzi atómami uhlíka sú  jednoduché väzby = nenasýtené uhľovodíky

·      názov je tvorení predponou a koncovkou –an (napr.: metán, etán, propán, bután)

·      názvy piateho a ďalších alkánov sa tvoria pomocou číselnej predpony + prípony -án

·      všeobecný vzorec pre zápis alkánov je CnH2n+2.

 

Počet  C

Vzorec molekulový

Názov

1

CH4

metán

2

C2H6

etán

3

C3H8

propán

4

C4H10

bután

5

C5H12

pentán

6

C6H14

hexán

7

C7H16

heptán

8

C8H18

oktán

9

C9H20

nonán

10

C10H22

dekán

 

Fyzikálne vlastnosti:

·      od počtu uhlíkov závisí skupenstvo alkánov:

Ø  1 až 4 uhlíky sú látky plynné alkány

Ø  4 až 15 uhlíkov sú kvapaliny

Ø  alkány s viacej než 15 uhlíkmi sú pevné látky

 

Vôňa (zápach):

·       Plynné alkány sú bez zápachu

·       Kvapalné alkány s nižšou teplotou varu majú zápach podobný benzínu

·       Kvapalné alkány s vyššou teplotou varu sú bez zápachu

·       Tuhé alkány sú bez zápachu

 

Rozpustnosť:

·       Vo vode nerozpustné

·       Rozpustné v organických rozpúšťadlách (napríklad etanol, benzén a podobne – rozpustnosť tuhých alkánov klesá s ich rastúcou molekulovou hmotnosťou)

·       Plynné a tuhé alkány sa rozpúšťajú v kvapalných alkánoch

 

So stúpajúcim počtom uhlíkov stúpa teplota topenia a varu

·       Alkány sú horľavé látky

 

Názov alkánu

Teplota topenia (°C)

Teplota varu (°C)

Metán

182,6

161,6

Etán

183,3

88,5

Propán

187,7

42,2

Bután

138,3

0,5

Pentán

127,7

36,1

 

Zástupcovia: 

Metán (CH4)

ð Je to bezfarebný horľavý plyn bez zápachu je surovinou pre výrobu vodíka.

ð Reaguje s halogenidmy.

ð Z 99% tvorí zemný plyn.

 

Etán (CH3 – CH3)

ð V malom množstve sa nachádza v zemnom plyne

ð Prevažne sa získava z ropy

ð Má podobné vlastnosti ako metán CH4.

 

Propán (CH3 – CH2 – CH3)

ð Získava sa z ropy.

ð V zmesi s butánom sa plní do bômb a používa sa na varenie a kúrenie.

 

Benzín

·      je zmes uhľovodíkov (alkánov) usporiadaných lineárne alebo rozvetvene

·      zmes benzínu so vzduchom sa zapaľuje iskrou

·      na porovnanie vlastností benzínu sa používa oktánové číslo - čím je vyššie tým je benzín kvalitnejší

·      pri nedokonalom spaľovaní vzniká oxid uhoľnatý, vysoko jedovatý plyn.Zopakujte si:
1. Aký je všeobecný vzorec pre zápis alkánov?
2. Čo tvorí alkány?
3. Koľko uhlíkov obsahujú plynné alkány?
4. V čom sú rozpustné plynné a tuhé alkány?
5. Popíšte vlastnosti benzínu.


Použitá literatúra:
Vicenová, H., Ganajová, M.: Chémia pre 9. Ročník základných škôl a 4. Ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 2012. ISBN 978-80-8091-267-3
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alk%C3%A1n


Zdroje obrazkov:
https://sk.wikipedia.org/wiki/Alk%C3%A1n