1914 . 1989

- tradicionalista, k tradičným témam pridáva kritiku malome.tiactva

- ukončil FF UK . slovenčina a angličtina . robil prekladateľa anglicko-americkej literatúry

- začal písať ako 40-roč

- diala stoja na kontraste prítomnosť . minulosť

- prínos: .enské postavy a pohľad .ien na spoločenské a politické pomery

SKLENÝ VRCH

- román z obdobia SNP (minulosť) a stavby hydrocentrály (prítomnosť)

- hlavná hrdinka: Ema Klasová . rie.i vzťahy k 3 mu.om

- príbeh z minulosti sa odohráva v Tichej doline, nad ňou sa vypína Sklený vrch = symbol

čistoty a morálneho charakteru ľudí počas SNP

1. Miloslav Kali. . partizán umučený fa.istami

- pochovaný v Tichej doline

- Ema sa do neho zaľúbi, čaká dieťa, nechce priviesť dieťa do vojnových

čias

- Ema si dá urobiť interrupciu . u. nikdy nemô.e mať deti

(to sa stáva tajomstvom jej .ivota)

2. Zolo Balo . Ema sa s ním zoznamuje po vojne v Tichej doline

- po vojne ju núti k emigrácii, Ema odmieta, zostáva na Slovensku, Balo

emigruje

3. Ing. Solan . Emin man.el, pracuje na stavbe hydrocentrály

- tú.ia po deťoch, Ema sa rozhodne prezradiť mu tajomstvo v Tichej doline

- tajomstvo si zoberie do hrobu, lebo na stavbe ju pred odchodom zrazí auto

- jej man.el sa tajomstvo dozvie z denníka, ktorý si písala

- román je napísaný denníkovou formou

- je tu vyu.itý rozprávkový motív: jedna princezná, 3 mu.i, Sklený vrch, dobro víťazí

HODINY A MINÚTY . kniha noviel

- názov je symbolický . aby hodiny odbíjali rýchlej.ie čas vojny

- témy: vojna, povojnové roky, kult osobnosti

- najlep.ie novely:

- Kolíska . odohráva sa v 50. rokoch

- hlavná postava . Zita Černoková . počúva v rozhlase súdny proces s bývalým partizánom

Majerským

- Majerský je obvinený: 1)zo zrady partizánskej jednotky

2) zo zabraňovania kolektivizácii

- hlavným svedkom procesu je Zitin man.el

- kontrast prítomnosť . minulosť: Zita si spomína na:

prvé stretnutie s Majerským: pracovali spolu na statku, stali sa z nich milenci

druhé stretnutie s Majerským: počas SNP, Majerský je v partizánskej

skupine, nezvládne to telesne ani psychicky, utečie

- prichádza do dedina a po.iada Zitu, aby ho skryla pred Nemcami, Zita ho zastelie do

postele, tým mu zachráni .ivot

- Zita si pri počúvaní rádia kladie otázku, či je Majerský skutočne vinný, preto.e ako

hlavný svedok v procese je jej mu., ktorý vedel o jej citovom vzťahu k Majerskému

- Rozostavaný dom . novela, ostrá kritika na 50. roky

- Cudzí . novela, opisuje medziľudské vzťahy počas vojny

- kontrast prítomnosť . minulosť

64

- hlavné postavy: 3 .eny . sestry z rodu Michelovcov, ktoré počas vojny .ijú so svojimi

mu.mi na zámku, v.etkých 3 mu.ov zabijú fa.isti

- po vojne sa vracajú na zámok a hľadajú vinníka (pravdepodobne jedna z nich udala úkryt

mu.ov fa.istom)

- záver: v.etky 3 .eny pociťujú vinu za smrť mu.ov

HROMOVÝ ZUB . trilógia

- hlavná téma: kolektivizácia

- román o slovenskej dedine od 19. storočia a. po súčasnosť

- prvé 2 časti vy.li počas socializmu, posledná mohla vyjsť a. v roku 1993 (kvôli téme

kolektivizácie)

ZA HRSŤ DROBNÝCH . román

- hlavná téma: kritika malome.tiactva

- príbeh sa odohráva v Bratislave, v rodine slávneho architekta

- príbeh rozpráva pes Filipko

- písal aj filmové scenáre, pracoval v rozhlase ako dramaturg

- napísal scenár k filmu Slnko v sieti

- o bratislavskej mláde.i 60. rokov

- film re.íroval Milo. Uher