Vypracovala: Juráková BeataАлександр Сергеевич Пушкин (1799 - 1837)

 

Pусский поэт и писатель, создатель русского литературного языка. Пушкин родился 6 июня (по старому - 26 мая) 1799 года в Москве, в небогатой дворянской семье.Прадедом поэта по матери был африканец Абрам Петрович Ганнибал, арап царя Петра I. По окончании Царскосельского лицея в 1817 году, Пушкин получил назначение в Коллегию иностранных дел. Был близок к декабристам. Выпады против власть не остались без внимания. В 1820 году был сослан на юг (Екатеринослав, Кавказ, Крым, Кишинев, Одесса). В "южный" период творчества расцвел романтизм Пушкина. В 1824 году уволен со службы и выслан в село Михайловское под полицейский надзор до 1826 года. В 1831 году венчался с Н. Н. Гончаровой. 27 января 1837 г. состоялась дуэль между Пушкином и французским эмигрантом Дантесом, поклонником его жены. Пушкин был ранен в живот и через двое суток - 29 января (10 февраля) 1837 г. умер в Петербурге. Тело Пушкина было перевезено в Святые Горы (ныне Пушкинские Горы) близ села Михайловское, где поэт похоронен у Святогорского монастыря.

 

 

Alexander Sergejevič Puškin (1799 - 1837)

 

Ruský básnik a spisovateľ, zakladateľ literárneho jazyka. Puškin sa narodil 6. júna (podľa ruského kalendára 26. mája) 1799 v Moskve, v chudobnej šľachtickej rodine. Pradedom básnika z matkinej strany bol afričan Abram Petrovič Hanibal, černoch Petra I.. Po skonční Cárskeho lýcea v roku 1817 bol menovaný do Kolégia zahraničných vecí. Bol si blízky s dekabristami (revolucionármi, ktorí chceli zvrhnúť cára). Útoky proti štátu neostali bez pozornosti. V roku 1820 bol poslaný na juh do vyhnanstva (Jekaterinoslav, Kaukaz, Krym, Kišinev, Odesa). V „južnom“ období tvorby rozkvitol Puškinov romantizmus. V roku 1824 bol prepustený zo služby a poslaný do dediny Michajlovské, kde bol pod policajným dozorom do roku 1826. V roku 1831 sa zosobášil s N. N. Gončarovou. 27. januára 1837 sa odohral súboj medzi Puškinom a francúzskym emigrantom Dantesom, ctiteľom jeho ženy. Puškin bol ranený do brucha a o dva dni – 29. januára (10. februára) 1837 zomrel v Petrohrade. Telo Puškina bolo prevezené do Svätých hôr (dnes Puškinove hory), v blízkosti dediny Michajlovské, kde je básnik pochovaný pri Svätohorskom kláštore.

 

Александр Сергеевич Пушкин            Жена, Наталья Николаевна Пушкина

Zdroj:http://pushkin.niv.ru/images/pushkin/pushkin_03.jpg                             Zdroj:  http://pushkin.niv.ru/images/people/pushkina_n_n.jpg
Известные произведения Пушкина

 

Цикл «Маленькие трагедии»: Каменный гость, Русалка

Стихотворения: Стихотворения (1823-1836 ), Осень (отрывок)

Сказки: Сказка о золотом петушке, Сказка о рыбаке и рыбке

Проза: Капитанская дочка, Арап Петра Великого, Пиковая дама

Поэмы: Евгений Онегин, Медный всадник, Полтава, Руслан и Людмила

Драматические произведения: Борис Годунов и д.


 

Známe diela Puškina

 

Cyklus “Malé tragédie”: Kamenný hosť, Rusalka…

Básne: Básne (1823-1836 ), Jeseň (úryvok)…

Rozprávky: Rozprávka o zlatom kohútikovi, Rozprávka o rybárovi a rybke…

Próza: Kapitánova dcéra, Černoch Petra Veľkého, Piková dáma…

Poémy: Eugen Onegin, Medený jazdec, Poltava, Ruslan a Ľudmila…

Dramatické diela: Boris Godunov ai.


 

 

Государственный музей А. С. Пушкина ( ГМП) в Москве

 

Государственный музей А.С. Пушкина (ГМП) находится на улицe Пречистенка 12/2, в Москве. Oн был основан в октябрe 1957 года. ГМП является одним из крупнейших литературных музеев и культурных центров России и Европы. В основе уникального собрания музея – материалы, связанные с жизнью и творчеством поэта, историей литературы, художественные коллекции произведений конца XVIII – начала XIX века, мемориальные вещи и бытовые предметы эпохи.


 

Štátne múzeum A. S. Puškina (ŠMP) v Moskve

 

Štátne múzeum A. S. Puškina (ŠMP) sa nachádza na ulici Prečistenka 12/2, v Moskve. Bolo založené v októbri 1957. ŠMP je jedno z najväčších literárnych múzeí a kultúrnych centier Ruska a Európy. Základom unikátnej zbierky múzea sú materiály, zviazané so životom a tvorbou básnika, históriou literatúry, umelecké zbierky diel z konca 18. – začiatku 19. storočia, pamätné veci a predmety životného štýlu epochy (konca 18. – začiatku 19. storočia).

 

Улица Пречистенка, 12/2                           Зал «Эпоха Пушкина»                Зал «Евгений Онегин»

Zdroj:http://www.pushkinmuseum.ru/pict/museum/prechistenka12_2.jpg    Zdroj:http://www.pushkinmuseum.ru/pict/museum/epoha/zal_epoha/zal_epoha_5.jpg    Zdroj:http://www.pushkinmuseum.ru/pict/museum/epoha/evgon/evgon_3.jpg 

Всероссийский музей А.С. Пушкина вСанкт-Петербурге

 

Старейший Пушкинский музей России ведет свою историю с 1879 года. Всероссийский музей А. С.Пушкина уникальный музейный комплекс,
который посвящен всем периодам жизни и творчества А. С. Пушкина. В него входят:


 

Všeruské múzeum A.S. Puškina v Sankt Peterburgu

 

Najstaršie Puškinovo múzeum Ruska datuje svoju históriu od roku 1879. Všeruské múzeum A.S. Puškina je unikátny múzejný komplex, ktorý je venovaný všetkým obdobiam života a tvorby A. S. Puškina. Patria k nemu:


 

Литературно-монографическая экспозиция "А.С.Пушкин. Жизнь и творчество"

 

Экспозиция рассказывает о Пушкине, как о центральной фигуре «золотого века» русской культуры. В 17-ти залах экспозиции представлены подлинные материалы пушкинского времени.