1913 -1960

- je protipólom Sartra

- francúzsky existencionalizmus

- jeho svet je pre.iarený slnkom, presiaknutý morskými plá.ami, je svetlý a otvorený a je to

svet veľkých priestranstiev

- narodil sa vo francúzskej rodine v Al.írsku

- privyrábal si ako predavač, meteorológ

- od roku 1938 .il vo Francúzsku

- zúčastnil sa odboja a zahynul pri autohavárii

- písal prózu, filozofické eseje a dramatickú tvorbu a o absurdite sa vyjadril:

.Absurdita má zmysel len vtedy, pokiaľ sa s ňou nezmierime..

filozofické eseje:

Mýtus o Sizyfovi

- uva.uje o základných otázkach bytia a priznáva, .e konanie človeka mô.e mať aj zmysel

- Sizyfos - tlačil kameň do kopca, v.dy spadol naspäť

- Sizyfos si jasne uvedomoval zbytočnosť svojho úsilia, no zotrvával v tejto činnosti, čím

absurditu prekonal, a tak sa uňho dostavilo .ťastie

románová tvorba:

Cudzinec - román

- kompozícia pripomína novelu, nie je tu veľa epizód

- skladá sa z dvoch častí:

1. časť:

- oznámenie o smrti matky dostáva hlavný hrdina - bol na pohrebe

- deň po pohrebe strávi s milenkou

- nasleduje ka.dodenný .ivot

- sobota na plá.i nedeľa a plá. objavujú sa Arabi

- končí zabitím Araba

2. časť:

- zatknutie a vypočúvanie, pridelenie advokáta sudca náv.teva milenky súd

trest smrti zoťatím hlavy

- hlavná postava: Meursault (Mörso), je to mladý mu. - úradník

- v.etko je mu ľahostajné (pový.enie, práca v Parí.i, smrť matky, milenka Mária, priateľ

Raymond aj sused Salamón)

- jeho priateľ Raymond sa pobije s Arabom - poraní mu rameno na plá.i

- Meursault na plá.i spozná Araba. ktorý poranil Raymonda

.otupený slnkom zbadá u Araba nô. a bez príčiny .tyrikrát vystrelí na araba..

- končí vo väzení

- smrti sa nebojí, lebo:

.Je mu jedno, či teraz alebo o 20 rokov.

- záver: je tu znak existencionalizmu

- v smrti vidí úplne oslobodenie

- v hraničnej situácii nastáva oslobodenie (smrť)

- pred popravou odmieta kňaza s týmito slovami: .Ka.dý človek je odsúdený na smrť.

- jazyk: krátke jednoduché vety, ktoré niekedy preru.uje

Mor - román

- urobený ako fiktívna kronika

- dej sa odohráva v Al.írsku . v mestečku Oran

- rozprávač rozpráva formou kroniky, v tej sú citáty jedného z hlavných hrdinov Jeona Taroa

- a. v závere sa dozvedáme, .e kronikárom celého príbehu bol lekár Bernard Reinex (Riö),

ktorý v.ak písal toto dielo o sebe ako o inej osobe

- v meste Oran panuje pohoda, z ničoho nič sa rozmno.ia potkany

- potkany = fa.izmus, tyrania, anarchia, vojnová hrôza, úpadok morálky, ľudstva,

= varujúci symbol, symbolizujú niečo zlé

- nikto nevie odkiaľ pri.li

- .íria infekciu - mor

- mesto sa musí uzatvoriť . veľká panika

- nezaberá sérum z Francúzska

- nasleduje výroba vlastného séra, ktoré zaberie

- potkany odídu, v meste sa v.etci radujú, len lekár sa nete.í

- necíti .iadnu úľavu, cíti obrovskú prázdnotu v du.i, lebo si myslí, .e za mor sú zodpovední

v.etci, preto.e ka.dý klame, je py.ný a nenávidí druhých

- dôle.ité sú filozofické a psychologické úvahy ľudí, ktorí toto ne.ťastie pre.ili

.Pochopil so, .e v.etko ľudské ne.ťastie pochádza z toho, .e ľudia nevedia hovoriť medzi sebou

jasnou rečou..

.Keď nemô.em nič zmeniť na absurdnosti tohto sveta, mô.em sa pokúsiť zmeniť aspoň niečo

v sebe.

dráma

Caligula . divadelná hra

- vychádza z rímskych dejín

- Caligula (rímsky cisár) predstavuje neobmedzenú moc, ľudské zlo

- = či.mička (zachránila mu .ivot pri páde z koňa)

- na trón sa dostal pomocou intríg, zavra.dí brata, stáva sa neobmedziteľným vládcom

- zomiera mu .ena, nevie sa zmieriť s jej smrťou, po jej smrti pova.uje zlo za dominantné,

vyu.íva moc a. do krajností

- chce zvrátiť poriadok rozumu a jeho moc sa stáva nekontrolovateľnou

- vra.dí, bez dôvodu obviňuje patricijov a ich majetok zabavuje vo svoj prospech

- zrieka sa priateľskej lásky, stáva sa z neho samotár

- hlása pravdu, ktorú mu nikto nemô.e vyvrátiť

- jediný, kto sa mu stavia a odpor, je priateľ Charea (filozof)

.Neobmedzená moc popiera človeka a svet..

.Tyran je slepá du.a, ktorá obetuje národy svojím my.lienkam a svojej cti.iadostivosti.