1922 .

- zakladateľ nového románu , vylep.il ho

- priniesol román .koly pohľadu (priniesol pohľad, optiku, predmet a vec)

- predmety uňho predstavujú nie veci, ktoré ohrozujú človeka, ale ide o predmety, ktoré

oddeľujú človeka od sveta ľudí

Gumy - román

- vylúčil komentár rozprávača

- vytvoril rozprávača nezúčastneného, ktorého jediným orgánov je zrak

- pripomína detektívny román, ale zápletka ostáva nevyrie.ená

- hneď v úvode sa stretávame s obeťou, vrahom a okolnosťami zločinu

- kritika ho pochválila

- ÚVOD: profesora Duponta chce niekto zavra.diť, pokus je neúspe.ný, profesor sa

rozhodne, .e sa skryje a nechá sa vyhlásiť za mŕtveho

- JADRO: kolujú rôzne interpretácie o jeho smrti a o prenasledovaní vraha

- vra.du vy.etruje detektív, ktorý čisto náhodou pri pátraní zabije profesora

- ZÁVER: je opis v.edného dňa, v ktorom sa u. nikto nepozastaví nad profesorovou smrťou

.iarlivosť - román

- má dva významy : vá.eň, nenávisť

roleta, .alúzia

- je klasické dielo antirománu

- odohráva sa v trópoch

- chýba tu časová orientácia

- celý román sa redukuje len na opis vecí a javov bez časovej náväznosti

- príbeh: banálny . man.elský trojuholník

- rozprávač románu rozpráva príbeh .ivotných situácii troch belo.ských majiteľov banánových

plantá.i

- dvaja z nich: žena A a jej sused Franz sa pravidelne stretávajú a pravidelne odchádzajú do

prístavu na nákupy a na obchodné jednania

- tretia postava: manžel A (nikdy priamo nevystupuje, vôbec nie je pomenovaný, nijako sa

neprejavuje), ale jeho očami je príbeh akoby pozorovaný

- man.el A nevstupuje do deja, na základe jeho pozorovaní (napr. o pohnutí vecí) si myslí, .e

mu je man.elka neverná

- nikde sa nedočítame o ľúbostným vzťahu medzi A a Franzom, ale vytu.íme to z úsmevov,

mimík, slovných nará.iek, neskorého nočného návratu

- JADRO: románu tvoria najrôznej.ie interpretácie ich údajného vzťahu (priatelia, obchodní

partneri, milenci)

- ZÁVER: román pohľadu, ktorý je zalo.ený na detailnom opise vecí, napr. na troch stranách

ako sa nalieva aperitív,...

Ďal.ie diela: Očitý svedok

Dom schôdzky

Hiro.ima, moja láska

Mu., ktorý klame

- veľmi úsporne narába s jazykom, jazyk je veľmi presný a jasný