Aký som osobnostný typ?

Osobnostné vlastnosti ovplyvňujú úspech v práci a vlastne aj vhodnosť na určité typy pozícií.

Určite si každý z nás všimol, že ľudia, ktorých poznáme, sa veľmi líšia svojou povahou, záujmami, schopnosťami, tým, čo je pre nich v živote dôležité. Už v mladom veku je dôležité, aby každý spoznal sám seba, svoju osobnosť, aby získal obraz o sebe.

Obraz o sebe je súhrn informácií, ktoré o sebe nejaká osoba má, rozumie im, vie s nimi pracovať. Dieťa by si malo uvedomiť, že je napr. dobrý v matematike, v športe, v hudbe,... Je potrebné, aby sme si vedeli oceniť sami seba, aby sme sa napr. nepodceňovali, prípadne nepreceňovali, aby sme nemali nereálne očakávania. Zároveň aby sme ale mohli na sebe pracovať. Zdravé sebaoceňovanie je dôležitým predpokladom zdravého rozvoja charakteru človeka a neskôr zaradenia sa do prostredia napr. pracovného.

 

 

Podľa psychológov existujú rôzne typy osobností:

Remeselne a technicky zdatný typ:

Ľudia tohto typu radi pracujú rukami, s rôznymi nástrojmi. Radi obsluhujú a riadia stroje, zaujímajú sa o prácu so zvieratami, rastlinami. Sú radi vonku a dávajú prednosť fyzickej práci, technike alebo prírode.

Príklady vhodných povolaní: automechanik, požiarnik, mechatronik, murár, stavbár, lesník,...

 

Zvedavý, bádateľský a vedecký typ:

Ľudia tohto typu sa radi zaoberajú výskumom. Zaujímajú ich rôzne vedné odbory a riešenie rôznych prírodných, sociálnych či spoločenských problémov. Radi bádajú, skúmajú, učia sa, čítajú, píšu a majú radi prírodné vedy.

Príklady vhodných povolaní: biológ, historik, programátor, lekár, chemik, fyzik,...

 

Umelecký a tvorivý typ:

Ľudia tohto typu sa radi zaoberajú umením (napr. hudbou, výtvarným umením a pod.) Radi kreslia, maľujú, vytvárajú sochy, tancujú alebo hrajú na rôzne hudobné nástroje, radi píšu a čítajú knihy. Sú vysoko tvoriví a venujú sa umeleckým odborom.

Príklady povolaní: fotograf, výtvarník, hudobník, tanečník, aranžér, režisér,...

 

Sociálny a opatrovateľský typ:

Ľudia tohto typu sa radi a ochotne starajú o druhých ľudí. Vychovávajú ich, učia, radia im, liečia ich a opatrujú a dbajú o ich telesnú či duševnú pohodu. Starajú sa nielen o deti, ale aj o dospelých či starých ľudí v priebehu ich života.

Príklady povolaní: zdravotná sestra, psychológ, sociálny kurátor, učiteľ,...

 

Vodcovský a podnikavý typ:

Ľudia tohto typu radi presviedčajú, riadia, vedú ostatných a vyznačujú sa zmyslom pre obchod a organizáciou práce iných ľudí. Venujú sa najradšej obchodu, predaju, nákupu, plánovaniu rôznych finančných operácií.

Príklady povolaní: manažér, riaditeľ školy, obchodný zástupca,...

 

Usporiadaný a vytrvalý typ:

Ľudia tohto typu pracujú radi s dátami, číslami a údajmi, ktoré vyžadujú presnosť a dobrú organizáciu práce. Spravidla pôsobia na rôznych úradoch a v informačných, administratívnych, správnych a technických odboroch a profesiách.

Príklady povolaní: účtovník, zapisovateľ, sekretárka,...

 

 

Aktivita 1:

Hľadám sám seba

Stupeň: od 14 rokov

Čas: približne 15 minút

Cieľ: hľadať sám seba, vyjadrenie na samého seba

Úloha: každý v skupine hovorí sám za seba a o sebe. Používa slovné spojenia: myslím si..., cítim, že..., páči sa mi..., mám rád...,... Každý sa pokúsi hovoriť o sebe čo najdlhšie.

 

 

Aktivita 2:

Strom osobnosti

Stupeň: od 14 rokov

Čas: 30 minút

Cieľ: hľadať sám seba, svoje hodnoty, záujmy, prednosti

Úloha: nakresli si strom svojej osobnosti a priprav si kartičky, na každú z nich napíš jeden fakt o sebe, ktorý považuješ za svoje pozitívum. Usiluj sa porozmýšľať nad sebou a napísať čo najviac kartičiek, ktoré budú hovoriť o tvojich hodnotách. Svoj strom predstav aj ostatným a hovor o sebe tak, aby si predovšetkým ukázal ostatným tvoje hodnoty, hodnoty tvojej osobnosti.Zopakujte si:
1. Aký význam má v živote človeka dobré poznanie samého seba?
2. Aké typy osobností rozlišujú psychológovia, uveďte ich základnú charakteristiku.
3. Skúste uviesť, do ktorého osobnostného druhu patríš ty.

Použitá literatúra:
Košč, Marián 2001. Základy psychológie. Bratislava: SPN, 2001. ISBN 80-08-03201-4
Zelina, Miron 1999. Psychológia pre stredné pedagogické školy. Bratislava : Mladé letá, 1999. ISBN 80 – 10 – 00327 – 1
http://www.camip.sk/index.php/aky-som-osobnostny-typ