Jednou zo základných podmienok pre prevádzkovanie podnikania na Slovensku je založenie živností. Živnosti sú najpočetnejšou formou malých podnikov na Slovensku. V Slovenskej republike podmienky živnostenského podnikania upravuje Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov). Živnostensky podnikaťmôžu tak fyzické ako aj právnické osoby. Prevádzkovanie živnosti je potrebné najskôr ohlásiť živnostenskému úradu. Fyzická osoba ohlasuje prevádzkovanie živnosti živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa svojho bydliska, právnická osoba podľa svojho sidla. . Možno to urobiť:

  • osobne – na jednotnom kontaktom mieste

  • elektronicky – prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy /www.slovensko.sk/

  • prostredníctvom externého poradcu, teda špecializovanej firmy, ktorá vybaví celý proces získavania živnostenského oprávnenia.

Živnostenský úrad po ohlásení živnosti preskúmava, či ohlásenie spĺňa všetky náležitosti a či žiadateľ spĺňa podmienky ustanovené živnostenským zákonom. Ak je všetko splnené, živnostenský úrad vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené.

Pri osobnom ohlásení živnosti je potrebné navštíviť okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. V súčasnosti každý jeden plní úlohu jednotného kontaktného miesta. Pri osobnom ohlásení živnosti je potrebné vyplniť Formulár ohlásenia živností pre fyzické osoby. Vo formulári sa uvádzajú osobné údaje ako meno, priezvisko, rodné číslo, pohlavie, miesto narodenia, štátna príslušnosť, adresa bydliska a adresa miesta podnikania. V ďalšei časti formulára sa uvádzajú predmety podnikania spolu s uvedením dňa začatia podnikania a adresa prevadzkárne. Ak bol pre určitý predmet podnikania ustanovený zodpovedný zástupca, uvádzajú sa v ohlásení živností spolu s jeho súhlasom aj jeho osobné údaje. Osobitná časť formulára je venovaná údajom, ktoré sú potrebné pre vyžiadanie výpisu z registra trestov a registrácii do systému povinného zdravotného poistnia. Pre fyzické osoby pri ohlasovaní živností jednotné kontaktné miesto automaticky zabezpečí registráciu do systému povinného zdravotného poistenia, registráciu na daňovom úrade a aj bezplatný výpis z registra trestov. Oprávnenie podnikať – prevádzkovať živnosť vzniká fyzickej osobe dňom ohlásenia živností, prípadne neskorším dňom, ktorý je uvedený v ohlásení.

Ak má živnostník inú adresu miesta podnikania a inú  adresu bydliska, je potrebné pri ohlásení živnosti preukázať oprávnenie užívať túto nehnuteľnosť a to napríklad súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, nájomnou zmluvou alebo listom vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorý sa prikladá k ohláseniu. Fyzická osoba, ktorá začína podnikať, sa stáva povinne verejne zdravotne poistenou osobou a má povinnosť do ôsmich dní od vzniku tejto skutočnosti podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie vo svojej zdravotnej poisťovni.

 

Správne poplatky za vydanie živnostenského oprávnenia v roku 2016

za každú voľnú živnosť správny poplatok vo výške 5 eur a za každú remeselnú alebo viazanú živnosť správny poplatok vo výške 15 eur.

Poplatky sa vydanie živnostenského oprávnenia je možné uhradiť:

  • v hotovosti do pokladnice správneho orgánu

  • vopred prevodom na bankový účet príslušného správneho orgánuj

  • prostredníctvom platobného systému E-KOLOK cez samoobslužný kiosk buď v hotovosti alebo platobnou kartou.