Afrika je kontinent, kde vládnu priepastné rozdiely v prírodných, sociálnych a ekonomických podmienok jednotlivých oblastí. Všetko vyplýva nielen s podnebných daností, ale často aj časom, odkedy sa krajina zbavila kolonizátorov, či pod aký vplyv svetových mocností patrila a teraz patrí alebo ako a kto tam vládne. Či ide o osvieteného diktátora, vojenskú vládu či demokraticky zvolenú vládu.

Vývoj v jednotlivých krajinách silne ovplyvňuje aj zloženie jej obyvateľstva. Jednoducho povedané, či sa skladá z veľkého počtu rôznych kmeňov alebo menšieho počtu a najmä ako jednotlivý vodcovia kmeňových zoskupení vychádzajú. Či v krajine vládne dlhodobo občianska vojna a lebo je tam pokoj.

Väčšinou vojenské konflikty medzi kmeňmi vznikajú v krajinách, kde bojujú o vládu nad nerastným bohatstvom. Čiže ak má štát v Afrike diamanty, ropu, drahé kovy a podobne ešte neznamená že musí byť bohatým s vyspelou ekonomikou a dobrým sociálnym programom pre jej obyvateľov

 

OBLASTI

 

SEVERNÁ AFRIKA

 

Zaberá oblasť po oboch stranách obratníka Raka. Blízkosť Európy ovplyvňovalo jej hospodárstvo a kultúru a bola tam snaha o úzku spoluprácu s Európskou úniou. Po nástupe agresívneho Islamského štátu a jeho bojovníkov sa oblasť stala miestom neistoty, chudoby a bojov. Ľudia po státisícoch utekajú najmä z Líbie a Sýrie a smerujú do Európy a trochu pokojnejších štátov v oblasti. V oblasti dominuje islamský fundamentalizmus, sú časté teroristické útoky, často proti Európanom.

V oblasti panuje subtropické a tropické podnebie, je tam málo zrážok a vládnu extrémne teploty. Prevažujú púšte a polopúšte, ktoré sa rozširujú, čo má za následok zvyšovanie rozlohy neúrodných pôd. Výnimkou tvorí okolie rieky Nílu , kde sú naplavené pôdy. Preto tam je vysoká hustota osídlenia.

Celá oblasť je riedko zaľudnená, usadlé aj kočovné obyvateľstvo, silne zastúpená najmladšia veková skupina(0 - 14 roční), urbanizácia je asi 50 %, to je najviac zo všetkých oblastí.

Veľké mestá Káhira, Alžír, Tripolis, Casablanca, Chartúm, sú v nich veľké sociálne problémy a charakterizuje ich stret islamu a európskych tradícii.

Je ekonomicky najvýznamnejšia časť Afriky (okrem JAR), má bohaté zásoby ropy, zemného plynu, fosfátov, rudy hlavne železnej. Rozvinutý priemysel zahŕňa najmä potravinársky, textilný, kožiarenský a umelecké remeslá ako tkanie kobercov či výroba šperkov a umeleckých predmetov. Tieto odvetvia sú vo väčšine krajín. Zo Severnej Afriky sa vyváža petrochémia, umelé hnojivá a suroviny v nespracovanom stave.

V poľnohospodárstve dominuje chov oviec, kôz a na púšti tiav. Prasce sa nechovajú z náboženských dôvodov, islam konzumáciu bravčového zakazuje. Nutné umelé zavlažovanie, ktoré využívajú najmä v oblastiach okolo riek, oázach a na pobreží. Pestujú sa jačmeň, proso a najmä na export datle, figy, hrozno, bavlník, olivy, citrusy, cukrovú trstinu a kôra z korkového dubu.

Hlavné hospodárske oblasti sú na pobreží Stredozemného mora a Atlantického oceánu, kde sa vytvárajú zvláštne ekonomické zóny s rôznymi výhodami pre investorov a podnikateľov.

 

 

STREDNÁ AFRIKA

 

Zaberá oblasť po obidvoch stranách rovníka.

Prevaha černošského obyvateľstva, nízka dĺžka života a najnižšia urbanizácia, teda počet miest a stavieb, ktoré poznáme od nás z Európy.

Väčšina hospodárskych a sociálnych problémov sa sústreďuje práve v tejto oblasti. Sú tu najchudobnejšie štáty sveta, majú veľké dlhy, trápi ich hladomor (Somálsko, Sahel), choroby (HIV) a vojnové konflikty. Iba pomaly sa presadzujú moderné metódy hospodárstva. Nerastné suroviny vyvážajú za nízke ceny, jednostranne orientované ekonomiky – hl. ťažba nerastných surovín a dreva

Úbytok poľnohospodárskej pôdy a jej úrodnosť je ovplyvnená dlhými obdobiami sucha a zásahmi človeka do krajiny ako je chov väčšieho počtu dobytka než znesú pastviny, výrub dreva na palivo, vypaľovanie dažďového pralesa k získaniu pôdy, následná erózia, odplavovanie úrodnej vrchnej časti pôdy a tým zníženie úrodnosti. Poľnohospodárstvo môže byť tradičné, teda samozásobiteľské formy roľníctva a pastierstva alebo plantážne. Z plantáži ide úroda hlavne na export- plodiny ako podzemnica olejná (burské oriešky), palma olejná, kakaovník, kávovník a tropické ovocie.

Na západe strednej Afrikynáleziská železnej rudy, fosfátov, bauxitu a ropy. Pestujú tam plodiny na vývoz ako kávovník, kakaovník, podzemnicu olejnú, a palmu olejnú. No oblasť trápi nedostatok základných potravín. Rozvoj západná čas strednej Afriky zažíva v oblasti ťažby surovín a okolo dopravných ťahov a prístavov.

Štát Libéria má najväčšia obchodnú flotilu na svete, lebo lodiari z celého sveta veľmi radi plávajú pod jej vlajkou, lebo má daňové a iné finančné výhody.

Nigéria ťaží v Afrike najviac ropy, ale trápia ju drogy a používanie zbraní. Má vysoko organizovanú sieť miestnej mafie. Je najľudnatejší štát Afriky.

Stred strednej Afrikycharakterizuje najvýraznejšie ťažobný priemysel teda náleziská rudy a diamantov, výrub dažďového pralesa, výskyt tropických chorôb ako sú malomocenstvo čí AIDS, hydroenergetický potenciál, teda stavba priehrad a elektrární na veľkej rieke Kongo, pestovanie exportných plodín ako palmový olej a kakaovníka a časté politické a etnické zrážky.

Východná časť strednej Afrikyje najmenej vyspelá. Trápi ju pokles cien nerastných surovín a poľnohospodárskych produktov na svetovom trhu a pokles zahraničnej pomoci. V oblasti je významná produkcia kávy, korenia a bavlny. Na pobreží je veľa prisťahovalcov z Indie a čulý turistický ruch, lebo sú tam národné parky a rezervácie.

 

 

JUŽNÁ AFRIKA

Zaberá oblasť po obidvoch stranách obratníka Kozorožca. Väčšina štátov je ovplyvnená hospodárstvom a politickým vplyvom JAR a je tam preto z nich značný odchod pracovných síl do JAR.

V štátoch okrem JAR prevláda tradičné hospodárenie, vysoký podiel ťažobného priemyslu a samozásobiteľský charakter poľnohospodárstva.

Ťažia sa diamanty, chróm a medená ruda. Pestuje najmä sisal, káva, čajovník, tabak, bavlník a citrusy. Najdôležitejší chov je oviec a hovädzieho dobytka.

Nízka priemerná dĺžka života.

Juhoafrická republika jednoznačne dominuje nielen tejto oblasti, ale hospodársky celému kontinentu. JAR je najvyspelejší štát Afriky s charakterom hospodárstva ako má Kanada či Austrália. Len sociálna a rasová štruktúra je úplne iná. Má významnú ťažbu uránu, diamantov, chrómu, antimónu, platiny, uhlia a je najväčší vývozca zlata na svete. Štát sa podieľa 40 % na celoafrickej ťažbe nerastných surovín a priemyslu, 60% na výrobe elektrickej energie a 80% na ťažbe uhlia a výrobe oceli.

Veľká časť územia trpí nedostatkom vlahy. Poľnohospodárstvo sa vyznačuje veľkými protikladmi. Vyspelé farmy, ktoré ovláda vlastní biele obyvateľstvo, ich produkcia ide hlavne na vývoz. a chudobné samozásobiteľské poľnohospodárstvo čierneho obyvateľstva na malých políčkach. Pestuje sa pšenica, kukurica, proso, cukrová trstina, ovocie, vinič, zelenina. Chov hovädzieho dobytka na mäso a mlieko a oviec hlavne na vlnu.

Pomerne vyspelá dopravná sieť železníc, ciest a letectva. Krajine rastú príjmy z cestovného ruchu. Má ale veľké problémy s kriminalitou , sociálnymi rozdielmi a nízkou úrovňou vzdelania.

Významné mestá Pretória, Johanesburg, Durban, Port Elizabeth a Kapské mesto.


 

Zdroj:

Tolmáči, L. a kol.: Geografia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. VKÚ, akciová spoločnosť, Harmanec, 2010. s. 16 – 17.