V posledných rokoch sa v médiách čoraz častejšie stretávame s prípadmi, v ktorých adolescenti nejakým spôsobom porušujú spoločenské normy. Policajné štatistiky (Marešová, 2000) uvádzajú nárast trestnej činnosti mladistvých, ktorá sa týka krádeží, prechovávania návykových látok, vandalizmu, nedovoleného ozbrojovania, v najzávažnejších prípadoch i ublíženia na zdraví.  Je preto pochopiteľné, že i záujem odborníkov sa orientuje na takéto rizikové správanie, hľadajú sa jeho možné príčiny a spôsoby, ako jeho výskytu zabrániť.

Problematika rizikového správania dospievajúcich je veľmi rozsiahla, preto sme sa v našej práci zamerali najmä na oblasť antisociálneho správania a zneužívania návykových látok a skúmali sme faktory, ktoré k rozvoju takéhoto správania prispievajú.

V teoretickej časti práce ako prvé charakterizujeme obdobie adolescencie a zmeny v živote jedinca, ktoré so sebou prináša. Ďalej definujeme termín „rizikové správanie“, popisujeme jeho jednotlivé formy a faktory, ktoré sa na jeho rozvoji podieľajú. Okrem už tradične skúmaných faktorov rodinného a sociálneho prostredia sme sa v našej práci zamerali i na faktor sebahodnotenia. Vzťahu sebahodnotenia k rizikovému správaniu sa venovalo mnoho zahraničných výskumov. Keďže sme pri štúdiu odbornej literatúry u nás nenarazili na podobne zameraný výskum, rozhodli sme sa overiť tento vzťah  v našich sociokultúrnych podmienkach. V závere teoretickej časti práce sa teda venujeme oblasti sebahodnotenia a jeho možnému vplyvu na rizikové správanie.

            V empirickej časti práce najskôr popisujeme výskumný súbor a výskumné metódy, ktoré sme použili. Cieľom našej práce bol popis jednotlivých foriem rizikového správania a overovanie hypotéz, ktoré sme si stanovili. V ďalšej časti preto uvádzame podrobné výsledky o odpovediach respondentov na jednotlivé položky dotazníka a takisto zistené vzťahy medzi skúmanými premennými. Na záver našej práce dávame nami získané výsledky do súvislostí s teoretickými poznatkami a so zisteniami predchádzajúcich výskumov v tejto oblasti.