Administratívny štýl je jazykový štýl, pomocou ktorého môžeme presne a rýchlo sprostredkovať informácie - presné údaje a fakty v úradnom styku.

Administratívny štýl patrí medzi objektívne jazykové štýly.

Administratívny štýl sa uplatňuje vo verejnom styku - medzi súkromnou osobou a inštitúciou, či medzi inštitúciami.

Administratívny štýl realizujeme takmer výlučne písomnou formou. Písomné prejavy majú zväčša predpísanú formu, sú heslovité a vecné. Realizujeme ich napríklad pri vypisovaní podacieho lístka, peňažnej poukážky, pri písaní žiadosti, životopisu a podobne.


 

Medzi základné znaky administratívneho štýlu patrí:

 • písomnosť,

 • vecnosť,

 • stručnosť,

 • adresnosť,

 • neutrálnosť,

 • knižnosť,

 • objektívnosť,

 • presnosť,

 • výstižnosť,

 • prehľadnosť,

 • zrozumiteľnosť.


 

Funkciou administratívneho štýlu je:

 • sprostredkovať príjemcovi presné údaje či fakty bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov.


 

Jazykové prostriedky typické pre administratívny štýl:

 • vysvetlivky,

 • skratky,

 • značky,

 • čísla,

 • číslovky,

 • kancelarizmy,

 • odborné termíny,

 • neúplné vety,

 • krátke vety vo formulároch,

 • zložité a dlhšie vety vo vyhláškach a úradných oznamoch.


 

Mimojazykové prostriedky typické pre administratívny štýl: