Administratívny štýl je jazykový štýl, pomocou ktorého môžeme presne a rýchlo sprostredkovať informácie - presné údaje a fakty v úradnom styku.

Administratívny štýl patrí medzi objektívne jazykové štýly.

Administratívny štýl sa uplatňuje vo verejnom styku - medzi súkromnou osobou a inštitúciou, či medzi inštitúciami.

Administratívny štýl realizujeme takmer výlučne písomnou formou. Písomné prejavy majú zväčša predpísanú formu, sú heslovité a vecné. Realizujeme ich napríklad pri vypisovaní podacieho lístka, peňažnej poukážky, pri písaní žiadosti, životopisu a podobne.


 

Medzi základné znaky administratívneho štýlu patrí:

 • písomnosť,

 • vecnosť,

 • stručnosť,

 • adresnosť,

 • neutrálnosť,

 • knižnosť,

 • objektívnosť,

 • presnosť,

 • výstižnosť,

 • prehľadnosť,

 • zrozumiteľnosť.


 

Funkciou administratívneho štýlu je:

 • sprostredkovať príjemcovi presné údaje či fakty bez doplňujúcich a vysvetľujúcich detailov.


 

Jazykové prostriedky typické pre administratívny štýl:

 • vysvetlivky,

 • skratky,

 • značky,

 • čísla,

 • číslovky,

 • kancelarizmy,

 • odborné termíny,

 • neúplné vety,

 • krátke vety vo formulároch,

 • zložité a dlhšie vety vo vyhláškach a úradných oznamoch.


 

Mimojazykové prostriedky typické pre administratívny štýl:

 • grafické členenie textu,

 • tabuľky,

 • predtlač.


 

Slohové útvary administratívneho štýlu:

 • potvrdenka,

 • vysvedčenie,

 • podací lístok,

 • peňažný poukaz,

 • rôzne preukazy,

 • objednávka,

 • žiadosť,

 • úradný list,

 • úradný životopis,

 • zápisnica,

 • protokol,

 • vyhláška.


 

Slohové postupy typické pre administratívny štýl:

 • informačný,

 • opisný.Zopakujte si:
1. Čo sprostredkúva administratívny štýl?
2. Ktoré slohové útvary patria medzi útvary administratívneho štýlu?
3. Ktoré jazykové prostriedky sú typické pre administratívny štýl?
4. Čo je funkciou administratívneho štýlu?
5. Prečo patrí administratívny štýl medzi štýly verejného styku?
6. Ktoré slohové postupy sú typické pre administratívny štýl?

Použitá literatúra:
Krajčovičová - Kesselová: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. SPN, Bratislava, 2011, s. 92 – 93.
Ripka, I. a kol.: Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax. Ottovo nakladateľstvo, Bratislava, 2005. 670 s.