- vzniká v 50 -tych rokoch na území Anglicka

- zakladateľ je EUGENE IONESCO, SAMUEL BECKET

- znaky:

1. poru.ujú sa v.etky základné po.iadavky divadelnej hry

2. vychádza z existencionalizmu - základným námetom je pocit úzkosti, ktorý vyplýva z

postavenia človeka v spoločnosti

3. nemá dej

4. chýba charakteristika postáv a motív ich konania

5. chýba rozuzlenie celej hry

6. základom je, .e hra stojí na divákovi - ten sa má sám rozhodnúť, ako dej skončil - nároč

hry a donútia človeka zamyslieť sa nad vlastnou existenciou

Eugene Ionesco

(1912 . 1991)

- francúzsky dramatik a esejista rumunského pôvodu

- narodil sa na Slovensku (Slatina)

- syn Rumuna a Francúzsky

- detstvo . Parí. - tu aj .tudoval. Vy.tudoval na profesora - vrátil sa najprv do Rumunska, ale

od roku 1938 .il v Parí.i. Tam aj zomrel.

- Dramatická tvorba: - získala mu svetovú slávu

PLE.IVÁ SPEVÁČKA

JAKUB ALEBO PODRIADENOSŤ

LEKCIA klasické hry absurd.divadla

STOLIČKY

NENAJATÝ VRAK

NOSORO.EC

KRÁĽ UMIERA tragifra.ky

SMÄD A HLAD

- v súčasnosti sa hrá PLE.ATÁ SPEVÁČKA, STOLIČKY, KRÁĽ UMIERA

PLE.ATÁ SPEVÁČKA - absurdná dráma

- jedno dejstvo

- prvotina

- hneď získal svetovú slávu

- in.pirovala ho konverzačná príručka angličtiny

- nudiaci sa man.elia Schmidtovci očakávajú vo svojom dome v Londýne man.elov

Martinovcov, aby sa prestali nudiť, hovoria ako pokazené automaty. Hovoria nezmyselné

slová a nezmyselné vety. Rozhovor je čím ďalej agresívnej.í, ich reči sa nedajú zastaviť. Do

rozhovoru vpadne veliteľ hasičov, aby uhasil oheň, ktorý má vypuknúť na niektorých

miestach. Po ubezpečení, .e nikde nehorí, v.etci pokračujú v prívale slovných nezmyslov. Na

scéne sa objavia Martinovci- sedia rovnako ako Schmidtovci. Pou.ívajú tie isté slová, repliky

a gestá.

- hlavná téma: prázdnota, nuda - je nahradená znovuzrodením nezmyselných slov

 

- postavy sú ako zmanipulované, zatrpknuté, v depresii, ovláda ich úzkosť (vplyv

existencionalizmu)

STOLIČKY . absurdná dráma

- starí man.elia sa rozhodnú, .e chcú spáchať samovra.du. Pozvú si hostí a rečníka. Rečník im

má predniesť ich poslednú vôľu. Hostia neprídu. Rečník sa postaví pred stoličky a vydáva

neartikulovateľné zvuky

- autor tým chcel dokázať, .e človek nemá čo povedať iným a .e je jedna veľká absurdita

NOSORO.EC - absurdná dráma

- ľudia = nosoro.ce, ktoré ničia materiálno aj duchovno - jeden, ktorý sa nechce zmeniť je

postava Beren.ér

- nosoro.ce - spoločenské zlo - on sa tomu bráni

KRÁĽ UMIERA: - tragifra.ka, realistická hra

- kráľ pred smrťou odkrýva svoju prázdnotu a úbohosť

- predstavuje morálnu a spoločenskú krízu ľudstva

 

Samuel Beckett

(1906 . 1989)

- francúzsky prozaik a dramatik írskeho pôvodu

- nositeľ Nobelovej ceny

- .túdium: FJ a TJ

- osobný tajomník J. Joycea

- od roku 1937 .il natrvalo v Parí.i

- zúčastnil sa francúzskeho odboja

- písal preva.ne vo francúz.tine

- svoje diela prekladal do angličtiny

- písal absurdnú drámu, romány, poviedky

- 36 hier: ČAKANIE NA GODOTA

KONIEC HRY

POSLEDNÁ PÁSKA

Ó, KRÁSNE DNI

HRA

POĎ A CHOĎ

KATASTROFA

- román: MALONE UMIERA

- poviedky: NOVELY A TEXTY PRE NIČ

ČAKANIE NA GODOTA . 1952, absurdná dráma

- hneď získal svetovú slávu

- 2 dejstvá

- miesto dejstva . v neurčitom čase a priestore, prejaví sa to na scéne, ktorá je potiahnutá

čiernym plátnom, v strede je strom bez jediného lista, pred stromom je naznačená cesta sivou

farbou

- v 2.dejstve: tá istá scéna, tá istá rodina, miesto, dialóg, jedna zmena- Pozzo prichádza slepý a

je závislý na Luckyho. Prebieha rozhovor, či aj Godot príde. V závere chlapec povie, .e

Godot nepríde, ale príde zajtra

- záver. scéna: Vladimír a Estragón sa chcú obesiť na povraze z nohavíc. Povraz zavesia na

strom. Povraz sa rozrthne

- posledná veta: . Zostaneme?. - dve osoby zostanú nehybne stáť

- koniec hry je na divákovi

- nik nevie kto je Godot ( got= boh), Godot = .ťastie, slangový výraz z francúz.tiny = topánky

- hra je nadčasová- má v.eobecnú platnosť

- postavy: Vladimír . Slovan

Lucky . Angličan

Pozzo . Talian

Estragón . Francúz

- dialóg sa mô.e odohrávať kdekoľvek- ľudia nenachádzajú východisko z problémov

- nemá dej

- monotónna

- veľká symbolika- opakujú sa určité akcie, gestá, slová

- človek sa dostáva do kruhu

- groteskné situácie