A/AN – neurčité členy

o   tvar A používame pred vyslovovanou spoluhláskou (a dog, a house, a union - píšeme samohlásku U, ale čítame ako souhlásku J)

o   tvar AN používame pred vyslovovanou samohláskou (an engineer, an actor, an hour – píšeme spoluhláska H, ale vyslovujeme samohláska A)

o   neurčité členy a / an používame pred počitateľnými podst. m. v jednotnom čísle (nikdy nie v množnom! a nikdy pred nepočiteľnými podst. m.).

Použitie:

·      pred podstatným menom, ak o ňom hovoríme prvý krát

Sarah lives in an old house. Sára býva v starom dome.

I know a good girl. Poznám dobré dievča.

·      vo význame “nejaký, akýsi, voľajaký

A young woman gave me a smile. – Akási mladá žena sa na mňa usmiala.

An old man fell on the ice. – Akýsi starý muž spadol na ľade.

·      namiesto číslovky one (jeden)

I’d like an apple. – Chcela by som (jedno; nezáleží na tom, ktoré) jablko.

Wait a minute! Počkajte minútku!

·      po slovese to be (byť), ak sa hovorí o zamestnaní

Nick is a student. – Nick  je študent.

Jane´s mum is a teacher. – Janina mama je učiteľka.

 

SOME, ANY použitie:

o   ak chceme vyjadriť neurčitý počet, či množstvo.

o   význame “nejaký / trochu / niekoľko“.

o   s počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle a s nepočítateľnými podstatnými menami.

 

SOME používame predovšetkým v kladných vetách.

 

SOME + počítateľné podstatné meno v množnom čísle:

·      They bought some books. – Kúpili niekoľko kníh.

·      She wants some apples. – Chcela by nejaké jablká.

·      Here are some flowers for you. – Tu sú nejaké kvety pre teba.

 

SOME + nepočítateľné podstatné meno:

·      I have to borrow some money.  – Musím si požičať nejaké peniaze.

·      I´d like some help. – Chcel by som nejakú pomoc.

·      He has some work. – Má ešte nejakú prácu.

 

ANY používame predovšetkým v záporných vetách.

 

ANY + počítateľné podstatné meno v množnom čísle:

·      They didn’t buy any books – Nekúpili žiadne knihy.

·      He doesn´t eat any oranges. – (On) Nejedáva nijaké pomaranče.

·      There aren´t any letters for you. – Nie sú tu nijaké listy pre teba.

 

ANY + nepočítateľné podstatné meno

·      I didn’t have to borrow any money. – Nemusel som si požičať nijaké peniaze.

·      don´t need any help. – Nepotrebujem nijakú pomoc.

·      She hasn´t done any work for ten years. – (Ona) Neurobila žiadnu prácu počas dvoch mesiacov.

 

 

SOME vs. ANY v otázkach:

SOME

- používame v otázkach predovšetkým vtedy, ak sa jedná o ponuku, či zdvorilú žiadosť.

 

Offer (ponuka):

·      Would you like some more coffee? – Chceli by ste ešte kávu?

·      Would you like some rice? – Chceli by ste trochu ryže?

·      Would you like some potatoes? – Chceli by ste nejaké zemiaky?

 

Request (žiadosť):

·      Could I have some bread, please? – Mohol by som, prosím, dostať trochu chleba?

·      Could I have some water, please? – Mohla  by som, prosím, dostať trochu vody?

·      Could I have some tea? – Mohol by som dostať trochu čaju?

 

- používame rovnako v otázkach, na ktoré očakávame kladnú odpoveď.

·      Did you buy some flowers? (= Očakávame kladnú odpoveď – teda, že si kvety kúpil.)

 

ANY

- používame vo väčšine otázok, keď je odpoveď na otázku otvorenejšia – môže byť kladná alebo záporná.

·      A: Do you have any flowers in your garden? ≈ B: Yes. / No. / I don’t know.

·      Did you buy any books? – Kúpili ste si nejaké knihy?

·      Have you got any bread? – Máte nejaký chlieb?Zopakujte si:
1. V akých vetách používame neurčité členy?
2. V akých vetách používame some?
3. V akých vetách používame any?
4. V akých otázkach môžeme použiť some?
5. V akých otázkach môžeme použiť any?


Použitá literatúra:
HUTCHINSON, T.: Project 2. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476305-9
HUTCHINSON, T.: Project 2. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476305-9
HUTCHINSON, T.: Project 2 – Workbook. 3. vyd. Oxford: University Press, 2008, IBAN 978-0-19-476339-0
SWAN, M. – WALTER, C.: The Good Grammar Book. 1.vyd. Oxford: University Press, 2001. ISBN 0-19-431520-7
KARAFA Marek. SOME vs. ANY. Publikované 07.03.2014. [citované 15.04.2016]. Dostupné z .