Jednotný pravopis je veľmi dôležitý pre udržanie zrozumiteľnosti v písomnom styku medzi všetkými, ktorí sa nemeckým jazykom dorozumievajú. Chceli by sme tu preto uviesť niekoľko informácií o pravidlách a zmenách, ktoré boli zavedené pri úprave nemeckého pravopisu 1. augusta 1998. Staré pravidlá je možné používať až do 31. Júla 2005.


 

Nová úprava spočíva v nasledovných zásadách:

 

  • odstránenie výnimiek a nezrovnalostí v pravopisnom systéme

  • zredukovanie množstva pravopisných pravidiel na niekoľko hlavných

  • uzákonenie niektorých spôsobov písania, ktoré sa behom času ustáliliJednu z oblastí, v ktorých došlo k zmenám je i spôsob písania ss a β. Doteraz sa v jednom slove pri skloňovaní alebo časovaní mohlo striedať ss a β. Písanie β sa vyskytovalo na konci slov a pred spoluhláskou. Typickým príkladom bolo sloveso „müssen“ – musieť. To sa v jednotnom čísle písalo s β a v množnom čísle s ss. Pri časovaní tohto slovesa sme teda museli dávať veľký pozor na jednotlivé tvary toho istého slovesa. Písanie týchto tvarov je teraz pravidelné a slovný kmeň má rovnakú pravopisnú podobu aj v rôznych pravopisných obmenách.


Starý spôsob písania                                  Nový spôsob písania

 

ich muβ                                                     ich muss

du muβt                                                     du musst

er, sie, es muβ                                           er, sie, es muss

wir müssen                                                wir müssen

ihr müsst                                                   ihr müsst

sie, Sie müssen                                         sie, Sie müssen 

Okrem toho sa teraz bez výnimky môžeme riadiť pravidlom:

 

  • po dlhej samohláske a po dvojhláske píšeme β

  • po krátkej samohláske ss

 

Toto pravidlo platí i u slovies, pri ktorých časovaní sa mení dĺžka kmeňovej samohlásky, alebo sú od nich odvodené podstatné mená.

 

Napr.

 

schlieβen – zamknúť                   das Schloss – zámok

schiβen – strieľať                        der Schuss – výstrel

flieβeb – tiecť                              der Fluss – rieka

reiβen – trhať                              der Riss - trhlina

 


Dôsledné používanie tohto pravidla má dokonca za následok, že písanie β a ss sa riadi i výslovnosťou v konkrétnej krajine napr. v Rakúsku sa slovo Erdgeschoβ vyslovuje s dlhým o, preto sa píše s β, ale v Nemecku sa vyslovuje s krátkym o a píše sa s ss: Erdgeschoss. Toto pravidlo platí i u ďalších príbuzných zloženín napr. Obergeschoss (horné poschodie) v Nemecku.Spojka daβ sa bude podľa nových pravidiel bude písať dass (že, aby).


Napr.

 

Sie haben mich informiert, dass er schon bald kommt.

Oni ma informovali, že on už čoskoro príde.

 

Ich will, dass du kommst.

Chcem, aby si prišiel.


Aby sa odlíšila do člena stredného rodu a vzťažného zámena das (to, ktoré) bude sa toto das i naďalej písať s jednoduchým s

 

Napr.

 

Jetzt kommt das Mädchen, das ich kenne,

Terazt príde dievča, ktoré poznám.

 

Das ist das Haus, das an der Ecke steht.

Toto je dom, ktorý stojí na rohu.

 


Spojka so dass sa v Nemecku písala prevažne v tvare so daβ, teda dvojslovne. Teraz je aj pôvodne rakúsky tvar sodass úradne správny, ale oddelené písanie je tiež prípustné.

 

Písmeno β existuje len v podobe malého písmena uprostred slova . Pokiaľ píšeme z nejakého dôvodu slovo veľkými písmenami, musíme nahradiť toto písmeno SS napr. STRASSENBAHN.

 

Písanie dvojitého ss po krátkej samohláske môže mať tiež za následok, že sa v zložených slovách môžu objaviť tri sss za sebou napr. Flusssand.

 Zopakujte si:
1. Kedy píšeme podľa nového pravopisu v nemčine β ?
2. Týka sa toto pravidlo i slovies, u ktorých sa časovaním mení dĺžka samohlásky?
3. Ako sa podľa nového pravopisu správne píše spojka daβ?
4. Vyčasujte písomne sloveso musieť podľa pravidiel nového pravopisu!
5. Dokedy je možné používať staré pravidlá?

Použitá literatúra:
Novinky v německém pravopisu
Príručná gramatika nemčiny